Skip to main content
European Commission logo print header

HERA Joint Research Programme Cultural Encounters

Article Category

Article available in the following languages:

Badanie europejskich spotkań kulturowych

Multidyscyplinarne badanie nad przyczynami i konsekwencjami spotkań kulturowych pomaga lepiej zrozumieć sposób kształtowania naszych ideologii i instytucji społecznych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W ramach finansowanego przez 19 organizacji krajowych i regionalnych projektu HERA JRP CE (HERA Joint Research Programme Cultural Encounters) zaproszono do składania propozycji projektów wielostronnych i międzynarodowych, dotyczących ogólnych zagadnień historycznych i teoretycznych. Skoncentrowano się nad szczegółowymi analizami różnych aspektów kontaktów kulturowych. Inicjatywa wspiera oferowanie możliwości podjęcia wspólnych badań międzynarodowych, które dostarczą informacji z zakresu dziedzin humanistycznych, w perspektywie mając rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych, kulturowych i politycznych stojących przed Europą. Obierając za punkt wyjścia sukcesy pierwszego programu HERA JRP, partnerzy zdefiniowali i opracowali wspólne priorytety badawcze, uruchomili międzynarodowy mechanizm finansowania oraz zgromadzili znaczące fundusze w jednym zasobie wirtualnym. Komisja odpowiadała za podejmowanie decyzji związanych z finansowaniem projektów HERA JRP CE, strategię oraz wdrażanie transferu wiedzy, a także za monitorowanie wybranych projektów. W odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków złożonych zostało prawie 600 propozycji wstępnych od naukowców ze wszystkich krajów biorących udział w tym przedsięwzięciu. Na koniec niezależny zespół międzynarodowy ocenił 88 pełnych propozycji, z których 18 najwyżej ocenionych sfinansowano w całości, przeznaczając na nie 18 milionów euro. Opis wszystkich propozycji sfinansowanych w ramach tego projektu Eranet Plus można znaleźć na stronie internetowej HERA. W ramach projektu HERA JRP CE zrealizowano wszystkie zaplanowane cele. Na szczeblu organizacyjnym można wśród nich wymienić uruchomienie strony internetowej, zorganizowanie ważnego spotkania związanego z doborem partnerów, przeprowadzenie procedur selekcyjnych, sfinalizowanie negocjacji umów, zorganizowanie konferencji inauguracyjnej HERA JRP Cultural Encounters oraz sformułowanie strategii transferu wiedzy. Wiedza uzyskana w ramach finansowanych projektów może zostać wykorzystana przy opracowywaniu skuteczniejszych polityk europejskich w decydujących obszarach.

Słowa kluczowe

Spotkania kulturowe, ideologie, instytucje społeczne, badania w dziedzinie nauk humanistycznych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania