Skip to main content
European Commission logo print header

SEcurity REsearch Ncp network - phase 1

Article Category

Article available in the following languages:

Tworzenie sieci dla potrzeb bezpieczeństwa

Silna sieć krajowych punktów kontaktowych UE (KPK) pomoże zwiększyć bezpieczeństwo badań i innowacji w Europie.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Wraz z postępującą globalizacją mamy do dyspozycji wiele korzyści skali, większą liczbę otwartych rynków, bardziej optymalne metody wykorzystania zasobów i większe możliwości w zakresie mobilności siły roboczej. Taka globalizacja jednak prowadzi również do internacjonalizacji zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak katastrofy naturalne czy przestępczość, co podkreśla pilną potrzebę prowadzenia zaawansowanych badań wielostronnych i wspólnych projektów dotyczących bezpieczeństwa. Finansowany przez UE projekt SEREN ("Security research NCP network - phase 1") miał na celu utworzenie sieci zrzeszającej istniejące KPK UE związane z bezpieczeństwem, z myślą o promowaniu projektów w tej dziedzinie. Projekt zidentyfikował potrzeby sieci i wyszczególnił usługi wymagane przez zainteresowane strony, promując wymianę dobrych praktyk w celu usprawnienia tworzenia sieci kontaktów wśród różnych KPK, wspomaganej przez stronę internetową ułatwiającą tego typu wymiany. Projekt pomógł także pogłębić wiedzę KPK i świadomość w zakresie bezpieczeństwa w Europie, podkreślając związki z takimi sektorami, jak sektor technologii informacyjnej, zdrowia czy transportu. Innym ważnym osiągnięciem było stworzenie mapy bieżącego programu badań UE w zakresie bezpieczeństwa oraz struktur wsparcia. W tym procesie uwzględniono stowarzyszenia i klastry, które mają bezpośredni kontakt z podmiotami świadczącymi usługi w dziedzinie bezpieczeństwa oraz użytkownikami końcowymi. Zespół SEREN umocnił także międzynarodową współpracę i szkolenia w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków UE. W projekcie monitorowano strategie polityczne i dokonano oceny bezpieczeństwa europejskiego, rozpowszechniając istotne informacje wśród europejskich zainteresowanych stron zrzeszonych w sieci. W rezultacie zespół projektu z powodzeniem powołał sieć zrzeszającą 28 partnerów i zorganizował giełdy kontaktów, podczas których liczące się firmy z sektora bezpieczeństwa i instytucje badawcze zaprezentowały swoje pomysły lub kwalifikacje. W ramach projektu opublikowano pierwszą mapę europejskich programów badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa oraz udostępniono ważne notatki dotyczące programów pokrewnych na szczeblu UE i międzynarodowym. Wyniki projektu pomogły już w tworzeniu nowych synergii w europejskiej branży bezpieczeństwa, a w przyszłości będą miały decydujące znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa obywateli na całym świecie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania