Skip to main content

Free Secure Interoperable Communications

Article Category

Article available in the folowing languages:

Usprawnienie komunikacji interoperacyjnej między służbami ratowniczymi

Reagowanie w sytuacjach kryzysowych wymaga działań wielu odrębnych służb, które muszą się efektywnie ze sobą komunikować. W ramach jednej z inicjatyw UE zaprojektowano innowacyjną i bezpieczną platformę internetową zapewniającą płynną łączność między policją, strażą pożarną i innymi służbami ratowniczymi.

Gospodarka cyfrowa

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu FREESIC (Free secure interoperable communications) zajęli się stworzeniem warunków do efektywnej komunikacji między służbami. Jako nadrzędny cel przyjęto opracowanie unikalnej platformy komunikacji interoperacyjnej. Wszystkie służby zachowają własne systemy i sprzęt, jednak koncepcja FREESIC umożliwi dowolne nawiązywanie połączeń między nimi. System zapewni służbom z różnych krajów europejskich łączność i koordynację pracy ponad granicami w bezpieczny i kontrolowany sposób. Proponowana metoda połączenia systemów komunikacyjnych służb ratowniczych nie wymaga większych inwestycji, a koszty jej utrzymania są minimalne. Ponadto dołączenie do sieci FREESIC i korzystanie z niej będzie wiązać się ze względnie niskimi kosztami dla służb. Prace rozpoczęto od zidentyfikowania, przeanalizowania i rozwiązania problemów natury prawnej, organizacyjnej i operacyjnej, które mogłyby negatywnie wpływać na interoperacyjność. Opracowano platformę komunikacji interoperacyjnej wraz z interfejsem obejmującym moduły oprogramowania dostępnego na zasadach open source i przykładowymi konfiguracjami wdrożenia. Nowa platforma ułatwia wymaganą wymianę informacji. Partnerzy projektu udostępnili na zasadach open source oprogramowanie bramki umożliwiające służbom ratowniczym podłączonym do platformy FREESIC wymianę informacji ze służbami partnerskimi w dowolnej lokalizacji. Ważnym aspektem projektu była współpraca z użytkownikami docelowymi oraz określanie ich wymagań przy użyciu badań ankietowych. W pracach tych uczestniczyło osiem krajów UE i Stany Zjednoczone. Zorganizowano liczne działania i wydarzenia, w tym demonstracje testów terenowych, warsztaty i prezentacje na targach branżowych. Wykorzystując informacje uzyskane od zaangażowanych stron i wiedzę na temat barier dla interoperacyjności, przygotowano podręczniki, procedury i rekomendacje z zakresu interoperacyjności. Znalazły się w nich wskazówki użytkowników, propozycje najlepszych praktyk, protokoły obowiązkowe oraz przewodniki opisujące krok po kroku korzystanie z platformy. Prace projektu FREESIC doprowadziły do powstania bezpiecznego i opłacalnego rozwiązania interoperacyjności, które pozwoli usprawnić komunikację między służbami, tym samym potencjalnie ratując wiele istnień ludzkich.

Słowa kluczowe

Komunikacja interoperacyjna, służby ratownicze, sytuacje kryzysowe, policja, straż pożarna, komunikacja między służbami

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania