Skip to main content

The effect of intracoronary reinfusion of bone marrow-derived mononuclear cells (BM-MNC) on all-cause mortality in acute myocardial infarction

Article Category

Article available in the folowing languages:

Terapia komórkowa zawału serca

Europejskie konsorcjum bada skuteczność terapii komórkowej w leczeniu ostrego zawału mięśnia sercowego.

Zdrowie

Po zawale obszar serca objęty martwicą wykazuje ograniczoną zdolność do regeneracji. Włączenie terapii reperfuzyjnej poprawia prognozę długoterminową, aczkolwiek w niektórych przypadkach śmiertelność może być wysoka. W ciągu ostatnich dziesięcioleci przeprowadzono szereg badań, które wykazały skuteczność kliniczną podania autologicznych komórek jednojądrzastych pochodzących ze szpiku (BM-MNC) po zawale mięśnia sercowego. Zadaniem finansowanego przez UE projektu BAMI (The effect of intracoronary reinfusion of bone marrow-derived mononuclear cells (BM-MNC) on all-cause mortality in acute myocardial infarction) jest ustalenie, czy terapia BM-MNC przynosi więcej korzyści od standardowego leczenia reperfuzyjnego. Konsorcjum przeprowadza międzynarodowe, randomizowane badanie kliniczne fazy III z próbą kontrolną, aby wykazać, że podanie autologicznych BM-MNC do naczyń wieńcowych jest lepszą metodą od optymalnej monoterepii reperfuzyjnej. Do tej pory uczestnicy projektu porównali różne metody przetwarzania szpiku kostnego, aby uzyskać żądaną frakcję komórek jednojądrzastych. Następnie ustandaryzowano optymalną metodę preparacji BM-MNC, aby można było je dostarczać do szpitali w całej UE. Naukowcy wybrali też optymalną drogę podania BM-MNC. Zwykle w kontekście ostrego zawału mięśnia sercowego podaje się komórki do tętnic wieńcowych, ponieważ wykazano bezpieczeństwo takiej metody. Technika ta obejmuje też angioplastykę balonową i podanie komórek przez cewnik balonowy typu OTW. Badanie kliniczne zostanie przeprowadzone w ośmiu krajach uczestniczących w projekcie oraz w 12 dodatkowych ośrodkach w Europie. Do tej pory zrekrutowano łącznie 84 pacjentów. Podsumowując, badanie BAMI dostarczy wiarygodnych danych na temat skuteczności terapii BM-MNC u pacjentów poddawanych pierwotnej angioplastyce. Zważywszy na straty ekonomiczne związane ze zwolnieniami lekarskimi lub niezdolnością do pracy wynikającą z choroby przewlekłej, istnieje duże zapotrzebowanie na lepsze interwencje terapeutyczne, które ograniczą śmiertelność i konieczność hospitalizacji.

Słowa kluczowe

Ostry zawał mięśnia sercowego, komórki jednojądrzaste pochodzące ze szpiku, terapia reperfuzyjna, badanie kliniczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania