Skip to main content

Supporting the Development of the European Electricity Grids Initiative (EEGI)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wsparcie dla sieci elektroenergetycznych w Europie

W ramach projektu UE wspierano kluczową europejską inicjatywę na rzecz rozwoju krajowych sieci elektroenergetycznych. Prowadzone działania obejmowały opracowanie planów wdrożeniowych, przegląd podobnych wysiłków w innych krajach oraz analizę luk, co zaowocowało stworzeniem zintegrowanego planu działania.

Energia

Europejskie sieci energetyczne borykają się z niedofinansowaniem i brakiem odpowiedniej opieki od lat 80 XX wieku. Odpowiedzią władz na taki stan rzeczy było wdrożenie kilku inicjatyw przemysłowych mających na celu wspieranie badań i nowych strategii niskoemisyjnych. Przykładem jednego z takich programów jest europejska inicjatywa na rzecz sieci elektroenergetycznych (EEGI) mająca na celu przyspieszenie innowacji systemów w sektorze zamiast rozwoju technologii. W ramach finansowanego ze środków UE projektu GRID+ (Supporting the development of the European Electricity Grids Initiative (EEGI)) wspierano inicjatywę EEGI i pomagano w opracowaniu planu jej wdrożenia. Zespół projektu ułatwiał również nawiązanie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi a zespołami unijnych projektów, monitorował postępy na drodze do realizacji planu wdrożenia i stworzył powiązania z innymi inicjatywami w dziedzinie inteligentnych sieci. Wstępne prace obejmowały stworzenie planu działania i planu wdrożenia oraz nawiązanie ścisłej współpracy z unijnym Wspólnym Centrum Badawczym (JRC) w celu dokonania przeglądu inteligentnych sieci w UE. Zespół projektu badał zatem najważniejsze inicjatywy w dziedzinie inteligentnych sieci na całym świecie, w tym dotyczące rozwiązań do magazynowania energii. Badacze porównali priorytety planu działań w ramach inicjatywy EEGI z wieloma innymi powiązanymi przedsięwzięciami w Europie. Etap ten obejmował kompleksową analizę luk w celu dopasowania priorytetów i planu wdrożeniowego. Opracowany zintegrowany plan działania proponuje kilka rozwiązań problemów energetycznych w Europie. Obejmują one: aktywnych konsumentów, skupienie się na zapotrzebowaniu, optymalizację systemów, bezpieczne i wydajne dostawy oraz połączenie aspektów społecznych, środowiskowych i gospodarczych, w tym współpracy międzynarodowej. W celu ułatwienia wdrożenia zespół projektu GRID+ opracował metodę wyceny wkładów projektów w zakresie celów EEGI. Zachęcano zespoły wybranych projektów do dołączenia do wspierającej interaktywnej społeczności w celu dzielenia się wiedzą. Zespół projektu GRID + opracował, przetestował i uruchomił internetową platformę wymiany wiedzy, która ma zapobiegać utracie wiedzy po zakończeniu unijnych projektów. Platforma łączy wyniki wielu projektów unijnych i krajowych. Dodatkowe narzędzia obejmują wskaźniki efektywności na potrzeby oceny wkładu do planu działania w ramach inicjatywy EEGI, a także oceny potencjału w zakresie zwiększenia skali projektu demonstracyjnego. Narzędzia te umożliwiają przeprowadzenie samooceny projektu w tym zakresie. Konsorcjum przeanalizowało również międzynarodowe opcje finansowania, w wyniku czego opracowano propozycję nowego modelu finansowania inicjatywy EEGI dla UE. Projekt GRID+ pomógł w rozpowszechnieniu wdrażania spółdzielczych sieci elektrycznych rozwijanych w ramach projektów UE, przy jednoczesnej ochronie własności intelektualnej. Wyniki projektu pomogły Europie w stworzeniu bardziej wydajnych sieci.

Słowa kluczowe

Sieci elektroenergetyczne, europejska inicjatywa na rzecz sieci elektroenergetycznych, EEGI, innowacje systemów, GRID+

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania