Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Odpowiedzialne badania naukowe i innowacje – kształtowanie nowych horyzontów

Partnerzy czterech projektów 7PR podzielą się wynikami swoich prac na konferencji pt. „Odpowiedzialne badania naukowe i innowacje – kształtowanie nowych horyzontów” (Responsible Research and Innovation – Shaping New Horizons), która odbędzie się w dniach 14-15 stycznia 2016 r. w Brukseli, Belgia.

14 Stycznia 2016 - 15 Stycznia 2016
Brussels, Belgia

Projekty – GREAT, RES-AGORA, RESPONSIBILITY oraz PROGRESS – rozpoczęły się w lutym 2013 r. z zamiarem pogłębienia wiedzy środowiska naukowego na temat powstającej koncepcji odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji (RRI). Partnerzy postawili sobie za cel opracowanie narzędzi i strategii mających zwiększyć absorpcję RRI w Europie i poza jej granicami.

Wspólne konferencja zamykająca stwarza partnerom projektów okazję do zaprezentowania swojego dorobku naukowcom, decydentom i szerokiej gamie interesariuszy. Wśród najważniejszych tematów należy wymienić następujące: RRI a sprawowanie rządów; RRI a bieżący krajobraz polityczny; międzynarodowy wymiar RRI oraz ewaluacja RRI.

Więcej informacji:
Strona ogłoszenia o wydarzeniu EESC