Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Europejska konferencja nt. adaptacji do zmian klimatu", Hamburg, Niemcy

W dniach 18 - 20 marca 2012 r. w Hamburgu, Niemcy, odbędzie się wydarzenie pt. "Europejska konferencja nt. adaptacji do zmian klimatu" (European climate change adaptation conference).

Badania unijne, wspierane przez programy ramowe UE, odegrały wiodącą rolę w poszerzaniu wie...

18 Marca 2013 - 18 Marca 2013
Niemcy

W dniach 18 - 20 marca 2012 r. w Hamburgu, Niemcy, odbędzie się wydarzenie pt. "Europejska konferencja nt. adaptacji do zmian klimatu" (European climate change adaptation conference).

Badania unijne, wspierane przez programy ramowe UE, odegrały wiodącą rolę w poszerzaniu wiedzy o oddziaływaniu klimatu, wrażliwości na niego i adaptacji do jego zmian. Jednocześnie decydenci, przedsiębiorcy, NGO i obywatele na szczeblach europejskim, krajowym i lokalnym aktywnie działali w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Wydarzenie poświęcone będzie szerokiemu zakresowi zagadnień dotyczących adaptacji do zmian klimatu, z naciskiem na zrozumienie jej i ocenę w działaniu w ramach tematu włączającego klimat w zakres działań. Poruszone zostaną takie tematy jak:
- ocena wrażliwości na zmiany klimatu;
- ocena ryzyka;
- ekonomika adaptacji;
- proces podejmowania decyzji w warunkach niepewności;
- zarządzanie adaptacją;
- strategie i planowanie adaptacji;
- dominujące adaptacje do zmian klimatu;
- studia przypadku poświęcone adaptacji: organizacyjne, sektorowe i regionalne;
- monitoring i pomiar adaptacji;
- badania oddziaływania i efektywności;
- rola narzędzi i wiedzy w adaptacji;
- informowanie nt. oddziaływania, wrażliwości i adaptacji.

Sponsorami konferencji są cztery projekty finansowane ze środków unijnych: RESPONSES (Europejskie reakcje na zmiany klimatu), CLIMSAVE (Zintegrowana metodologia oceny zmian klimatu pod kątem przekrojowej adaptacji sektorowej i wrażliwości w Europie), MEDIATION (Metodologia skutecznego podejmowania decyzji dotyczących oddziaływania i adaptacji) oraz CLIMATE COST (Ekonomika zmian klimatu).Więcej informacji: http://eccaconf.eu/index.php/page/ECCA

Więcej informacji na temat projektów można znaleźć na następujących stronach:
- RESPONSES- http://www.responsesproject.eu/
- CLIMSAVE- http://www.climsave.eu/climsave/index.html
- MEDIATION - http://mediation-project.eu/
- CLIMATE COST- http://www.climatecost.cc/