Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Trzecie spotkanie projektu SUFISA

W dniach 11-12 lipca 2016 r. partnerzy finansowanego ze środków UE projektu SUFISA organizują w Zjednoczonym Królestwie trzecie warsztaty.

11 Lipca 2016 - 12 Lipca 2016
Newport, Zjednoczone Królestwo

W ramach finansowanego z budżetu programu „Horyzont 2020” projektu SUFISA, nad którym prace rozpoczęły się w maju 2015 r., odbędą się w dniach 11-12 lipca 2016 r. trzecie warsztaty, tuż przed 12. dorocznym sympozjum IFSA (International Farming Systems Association), które zaplanowano na 12-15 lipca 2016 r. na uczelni Harper Adams University, Zjednoczone Królestwo. Spotkanie zgromadzi około 30 naukowców, aby omówić bieżące priorytety projektu i postępy poczynione w pierwszym roku jego realizacji.

Temat tegorocznego spotkania IFSA brzmi: „Social and technological transformation of farming systems: Diverging and converging pathways”. Partnerzy projektu SUFISA dążą do rozpoznania praktyk i strategii wspomagających zrównoważenie wytwórców produktów pierwotnych w kontekście złożonych wymagań strategicznych, niedoskonałości rynku i globalizacji.

Więcej informacji:
witryna projektu SUFISA
witryna sympozjum IFSA