Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacja prawna


Wyłączenie odpowiedzialności

Witryna zawiera informacje oraz oprogramowanie i media, które służą do jej obsługi lub są jej nośnikami (pojedynczo i łącznie zwane „Informacjami”), udostępniane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej w imieniu Komisji Europejskiej. Naszym celem jest dostarczanie bieżących i precyzyjnych informacji. Otrzymując sygnały o ewentualnych błędach staramy się je korygować.

Niemniej Urząd Publikacji nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z materiałami zawartymi w niniejszej witrynie. Materiałami tymi są:

  • Informacje o charakterze ogólnym, których przedmiotem nie są określone okoliczności dotyczące jakiejkolwiek konkretnej osoby fizycznej czy podmiotu.
  • Niekoniecznie są wyczerpujące, kompletne, precyzyjne czy aktualne.
  • Czasami zawierają linki prowadzące do witryn zewnętrznych pozostających poza kontrolą Urzędu Publikacji, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
  • Nie stanowią porady profesjonalnej ani prawnej (jeżeli użytkownik potrzebuje konkretnej porady, należy zawsze zwracać się do wykwalifikowanego profesjonalisty).

Zwracamy uwagę, że nie ma możliwości zagwarantowania, iż dokument dostępny online odzwierciedla dokładnie oficjalnie przyjęty tekst. Wyłącznie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (wydanie drukowane lub od dnia 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne w witrynie EUR-Lex) jest autentyczny i obowiązujący prawnie.

Staramy się minimalizować zakłócenia będące następstwem błędów technicznych. Niemniej niektóre dane lub informacje w naszej witrynie mogą być utworzone lub uporządkowane w formie plików bądź formatów, które nie są pozbawione błędów i nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że praca naszego serwisu nie zostanie przerwana lub w inny sposób zakłócona z powodu tego rodzaju problemów. Urząd Publikacji nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju problemy lub ich następstwa powstałe w związku z korzystaniem z witryny lub jakichkolwiek witryn zewnętrznych, do których odsyła za pomocą linków.

Wyłącznie odpowiedzialności nie stoi w sprzeczności z jakimikolwiek wymaganiami ustanowionymi na mocy właściwego prawa krajowego ani nie ma na celu wyłączenia odpowiedzialności w zakresie, w jakim jest to niemożliwe w świetle tegoż prawa.

W górę

Prawa autorskie

© Unia Europejska, 1994-2018

O ile nie określono inaczej, pobieranie i kopiowanie do celów osobistych lub dalszego niekomercyjnego albo komercyjnego rozpowszechniania dokumentów oraz informacji dostępnych w witrynie CORDIS jest dozwolone pod warunkiem zamieszczenia następującej adnotacji:

Przyznane wyżej zezwolenie nie obejmuje żadnych materiałów tekstowych ani artystycznych (rysunki, zdjęcia, materiały audio-wizualne itp.) w tej witrynie, opisanych jako przedmiot praw własności osób trzecich. W tych okolicznościach zezwolenie na kopiowanie tego rodzaju materiałów należy uzyskać od odpowiedniego właściciela praw autorskich.

Wszelkie logo i znaki towarowe są wyłączone z wyżej wspomnianego ogólnego zezwolenia. W witrynie CORDIS wykorzystywane są ikonki pochodzące z biblioteki GLYPHICONS.com i udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported (CC BY 3.0) .

W razie wątpliwości pytania dotyczące ponownego wykorzystania dokumentów lub informacji CORDIS należy kierować pocztą e-mail na adres: op-copyright@publications.europa.eu

W górę

Oświadczenie o ochronie danych osobowych użytkownika

Wprowadzenie

Instytucje europejskie są zobowiązane do ochrony i poszanowania prywatności użytkownika. Podstawą polityki w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe jest Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r., co jest zgodne z prawem na mocy artykułu 5(a) tegoż rozporządzenia.

Działalność Urzędu Publikacji Unii Europejskiej opiera się na decyzji 2009/496/WE, Euratom, Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Niniejsze oświadczenie odnosi się do danych osobowych użytkownika przetwarzanych w witrynie CORDIS. W tym kontekście dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Niektóre strony witryny CORDIS zawierają linki do innych witryn internetowych. Urząd Publikacji nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i związane z nią praktyki witryn internetowych osób trzecich.

W górę

Dlaczego gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane użytkowników?

Dane osobowe są gromadzone przez Urząd Publikacji, aby umożliwić użytkownikom spersonalizowane korzystanie z serwisów CORDIS, w szczególności otrzymywanie powiadomień e-mail o nowych lub zaktualizowanych informacjach, publikowanie artykułów nt. wiadomości i wydarzeń oraz otrzymywanie pocztą publikacji. Co pewien czas użytkownik będzie zapraszany do wypełnienia kwestionariusza dotyczącego określonych aspektów serwisu. Tego typu kwestionariusze nie zawierają próśb o podanie danych osobowych, które ewentualne odbywa się tylko dobrowolnie.

Dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do opisanych celów.

Zadania i działalność Urzędu Publikacji zostały określone w decyzji 2009/496/WE. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika opiera się na artykule 5(a) rozporządzenia (WE) nr 45/2001, które stanowi, że dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy „przetwarzanie jest konieczne, aby spełnić zadanie wykonywane w interesie publicznym na podstawie Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie bądź innych aktów prawnych przyjętych na ich podstawie lub podczas zgodnego z prawem wykonywania władzy publicznej nadanej instytucji lub organowi Wspólnoty bądź stronie trzeciej, której dane są ujawnione”.

Gromadzone dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką opisaną w wyżej wspomnianym rozporządzeniu.

W górę

Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

Aby zarejestrować się jako użytkownik CORDIS, należy wypełnić w serwisie MyAccount poniższe obowiązkowe pola: nazwa użytkownika, hasło, imię, nazwisko, adres e-mail i preferowany język.

Następujące funkcje CORDIS wymagają dodatkowych danych osobowych (*=obowiązkowe):

CORDIS Wire: Osoba kontaktowa: tytuł, imię i nazwisko*, adres e-mail* i numer telefonu; Dane organizacji: nazwa organizacji*, witryna organizacji, ulica, kod pocztowy, miasto i kraj*. Dane są wymagane w celu informowania użytkowników o źródle wiadomości i wydarzeń zgłaszanych za pośrednictwem aplikacji.

Prenumerata magazynów: imię i nazwisko lub nazwa organizacji*, typ organizacji*, pełniona funkcja w organizacji*, dziedziny zainteresowania*; adres pocztowy do wysyłki magazynów: ulica*, kod pocztowy*, miasto* i kraj*.

W górę

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których były gromadzone lub dla których są przetwarzane dalej oraz tak długo jak użytkownik jest zarejestrowany w serwisach CORDIS.

Profil i dane zostaną usunięte, jeżeli użytkownik nie zaloguje się do żadnego z serwisów CORDIS przez okres 2 lat.

W górę

Jak chronimy dane osobowe użytkowników?

Wszystkie dane w formacie elektronicznym (wiadomości e-mail, dokumenty, przesłane pakiety danych itp.) są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej, Urzędu Publikacji lub jego wykonawców, których działalność jest regulowana decyzją Komisji Europejskiej 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. oraz decyzją 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa.

Wykonawcy Urzędu Publikacji są związani określonymi klauzulami umownymi regulującymi wszelkie operacje przetwarzania danych użytkownika w imieniu Komisji oraz obowiązkami zachowania poufności wynikającymi z transpozycji dyrektywy 95/46/WE.

Urząd Publikacji wraz ze swoimi wykonawcami wprowadził, regularnie kontroluje i aktualizuje odpowiednie procedury – obejmujące dostęp fizyczny i elektroniczny oraz zarządzanie uprawnieniami – w celu ochrony danych i uniemożliwienia niepowołanego dostępu do nich, utrzymywania ich bezpieczeństwa i prawidłowego przetwarzania.

Pracownicy Urzędu Publikacji i jego wykonawców, którzy mają dostęp do danych osobowych, mają obowiązek je chronić w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, na przykład nie wolno im wykorzystywać danych do celów innych niż realizowane w ramach powierzonych im obowiązków.

Choć nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych przez internet, do obsługi pewnych usług oferujemy bezpieczny protokół (https) w witrynie.

Odpowiedzialność za zachowanie poufności własnego hasła i danych spoczywa na użytkowniku. Użytkownik nigdy nie będzie proszony o podanie swojego hasła (za wyjątkiem logowania się w witrynie).

W górę

Kto ma dostęp do danych użytkownika i komu są one ujawniane?

Dane osobowe użytkownika nie są udostępniane publicznie, za wyjątkiem danych kontaktowych przekazywanych przez dostawców treści CORDIS Wire, które są podawane w witrynie wraz z artykułami zgłoszonymi do publikacji.

Dostęp do danych mają uprawnieni pracownicy „w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku”. Pracownicy ci są zobowiązani do przestrzegania przepisów i w razie potrzeby dodatkowych umów o zachowaniu poufności.

Zgromadzone dane osobowe są traktowane jako poufne i wykorzystywane jedynie przez odpowiednich pracowników Komisji Europejskiej oraz jej wykonawców do celów przewidzianych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Publiczna witryna CORDIS i repozytorium są utrzymywane na serwerach na terenie Unii Europejskiej przez zewnętrznego wykonawcę Urzędu Publikacji na mocy umowy podpisanej z konsorcjum Intrasoft International i Everis Spain z siedzibą przy 2b rue Nicolas Bové, L-1253 Luksemburg.

Bez uprzedniej pisemnej zgody zainteresowanej osoby, dane osobowe nie zostaną ujawnione stronom trzecim, z uwzględnieniem możliwości ewentualnego ich przesłania organom wykonującym zadania w zakresie monitorowania lub kontroli zgodnie z przepisami UE.

Mogą być jednak przekazywane instytucjom odpowiedzialnym za monitorowanie, kontrolę lub wykonywanie czynności ustawowych przewidzianych przepisami prawa UE, np. do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub zespołów prowadzących dochodzenia administracyjne.

W górę

Jakie prawa ma użytkownik i jak może z nich skorzystać?

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001, użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania lub zablokowania, jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne.

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw kontaktując się z administratorem danych lub w razie konfliktu z inspektorem ochrony danych, a także w razie konieczności z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, których dane kontaktowe podane są w artykule VIII poniżej.

Użytkownik może także zażądać całkowitego usunięcia swoich danych osobowych, pod warunkiem rozwiązania wszelkich nierozstrzygniętych kwestii związanych z naszą relacją. Będzie to jednocześnie równoznaczne z utratą możliwości korzystania z wszelkich serwisów i praw dostępu, które mogą być z tymi danymi powiązane.

Celem zapewnienia ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkownika podejmiemy uzasadnione czynności, aby pomóc użytkownikowi w weryfikacji jego tożsamości przed udzieleniem dostępu do danych lub przed wprowadzeniem w nich zmian.

W górę

Informacje kontaktowe

Jeżeli użytkownik chce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, może to zrobić samodzielnie w trybie online albo skontaktować się z punktem informacyjnym CORDIS .

W razie uwag, pytań, wątpliwości bądź skarg dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt z administratorem danych.

Administrator danych: Kierownik pionu „EU Bookshop i CORDIS” w Urzędzie Publikacji: cordis@publications.europa.eu .

Inspektor ochrony danych (DPO) Komisji Europejskiej: data-protection-officer@ec.europa.eu

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD): edps@edps.europa.eu .

W przypadku danych osobowych w rekordach projektów i wynikach, patrz artykuł X poniżej.

W górę

Gdzie znaleźć bardziej szczegółowe informacje

Inspektor ochrony danych przy Komisji publikuje rejestr wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do rejestru można uzyskać pod adresem: http://ec.europa.eu/dpo-register

Niniejszy przypadek przetwarzania został zgłoszony DPO pod poniższym numerem referencyjnym: DPO-1332.

W górę

Dane osobowe powiązane z rekordami projektów i wynikami badań

Niektóre rekordy w repozytorium CORDIS zawierają dane osobowe przekazane Unii Europejskiej do publikacji w ramach informacji o udziale w finansowanym ze środków UE projekcie badawczym lub innowacyjnym.

W kontekście przejrzystości nowoczesnej administracji publicznej oraz w celu ułatwienia dostępu do osób zaangażowanych w badania naukowe finansowane przez UE, serwis CORDIS publikuje dane kontaktowe uczestników tego typu projektów badawczych. Informacje takie uznawane są za „informacje dostępne publicznie” w rozumieniu decyzji Komisji 2006/291/WE, Euratom z 7 kwietnia 2006 w sprawie ponownego wykorzystywania informacji Komisji i są publikowane przez serwis CORDIS w dobrej wierze, tak jak zostały przekazane przez Komisję Europejską.

Takie dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktowania się z daną osobą w związku z pełnionymi przez nią funkcjami. Dlatego też przetwarzanie tych danych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem (jak np. dalsze przekazywanie, publikowanie, wykorzystywanie do celów marketingu bezpośredniego lub zapytań w związku z kwestiami innymi niż określone powyżej) jest niezgodne z prawem i może wiązać się z konsekwencjami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

Jeżeli serwis CORDIS publikuje dane osobowe użytkownika w tym kontekście, więcej informacji na temat przetwarzania tych danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w portalu dla uczestników .

W górę

Analityka internetowa i pliki dziennika

Witryna może gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:
informacje o komputerze użytkownika, wizytach w witrynie i o jej wykorzystaniu (w tym adres IP, położenie geograficzne, rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło skierowania, długość wizyty, ilość wyświetleń stron, ścieżka i szczegóły nawigacji w witrynie). Żadna z tych informacji nie jest wykorzystywana w celu zidentyfikowania tożsamości użytkownika.

W górę

Polityka powiadomień e-mail

Polityka witryny zakłada wysyłanie do użytkownika tylko takich powiadomień e-mail, jakie użytkownik wybrał. Powiadomienia e-mail z witryny CORDIS zawierają informacje, który z serwisów jest nadawcą wiadomości i jak można zmienić swoje preferencje dotyczące powiadomień.

W wyjątkowych sytuacjach użytkownik może otrzymać powiadomienie na przykład zawierające istotne ogłoszenie o charakterze ogólnym lub informację o istotnych zmianach w serwisie CORDIS , z którego użytkownik korzysta.

Na tyle, na ile jest to możliwe, adresy poczty elektronicznej nie są publikowane na stronach CORDIS w sposób umożliwiający automatyczne pobieranie adresów i wykorzystywanie ich przez nadawców niechcianych wiadomości, czyli spamu. Dzięki formularzowi kontaktowemu (MailAnon) użytkownicy mogą wysyłać wiadomości nie znając adresu odbiorcy.

W górę

Pliki cookie

Pliki cookie zawierają informacje przesyłane przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i są przez nią przechowywane. Informacje te są potem odsyłane do serwera, za każdym razem, kiedy przeglądarka wysyła do serwera żądanie przesłania strony internetowej. Dzięki temu serwer może identyfikować i śledzić przeglądarkę internetową.

Witryna może wykorzystywać zarówno pliki cookie dla danej sesji lub stałe pliki cookie. Pliki cookie dla danej sesji umożliwiają monitorowanie drogi, którą podąża użytkownik podczas przeglądania witryny i służą do analizy ruchu w sieci lub tymczasowego zapisywania stanu usługi.
Stałe pliki cookie umożliwiają rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty, na przykład po to, by przechować jego nazwę wykorzystywaną do logowania.

Pliki cookie dla danej sesji są kasowane z komputera użytkownika w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookie pozostają na komputerze do momentu ich skasowania lub gdy minie określony dla nich termin wykorzystania.

Witryna nie zezwala na stosowanie plików cookie osób trzecich.

W górę

Ostatnia aktualizacja: 2017-12-21

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę