Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Program szczegółowego "Możliwości", wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)


Najlepsze zaplecze naukowo-techniczne dla najlepszych naukowcówCelem programu „Możliwości” jest optymalizacja wykorzystania i rozwoju infrastruktur badawczych, przy jednoczesnym podnoszeniu potencjału innowacyjnego MŚP pozwalającego im w pełni korzystać z badań naukowych. Zadaniem programu jest wspieranie regionalnych klastrów badawczych oraz uwolnienie potencjału badawczego w regionach konwergencji i najbardziej oddalonych regionach UE. Wsparcie ma być ukierunkowane na działania horyzontalne i środki wspierające współpracę międzynarodową. Wreszcie, inicjatywy podejmowane w ramach programu „Możliwości” powinny zbliżyć do siebie europejskie społeczeństwo i naukę.

Program „Możliwości” realizowany będzie w sześciu obszarach:• infrastruktury badawcze;
• badania na rzecz MŚP;
• regiony wiedzy i wsparcia dla regionalnych klastrów badawczych;
• potencjał badawczy w Regionach Konwergencji;
• nauka w społeczeństwie;
• współpraca międzynarodowa.;