Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

"Program szczegółowego „Współpraca”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)"


Wspólne podejmowanie ważnych tematów badawczych
Program „Współpraca” wspierać będzie projekty współpracy międzynarodowej zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i wykraczające poza nią. W ramach dziesięciu obszarów tematycznych odpowiadających głównym dziedzinom nauki i badań program ten będzie promować postęp wiedzy i technologii. Badania będą wspierane i rozwijane w celu sprostania stojącym przed Europą wyzwaniom społecznym, gospodarczym, związanym z ochroną środowiska, zdrowiem publicznym oraz przemysłem, przy czym wsparcie to winno służyć interesowi publicznemu i wspomagać państwa rozwijające się.

Program „Współpraca” obejmuje działania badawcze w następujących obszarach tematycznych:• zdrowie;
• żywność, rolnictwo i biotechnologia;
• technologie informacyjne i komunikacyjne;
• nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne;
• energia;
• środowisko (łącznie ze zmianami klimatu);
• transport (łącznie z aeronautyką);
• nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne;
• przestrzeń kosmiczna;
• bezpieczeństwo.