Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Program szczegółowego „Współpraca”: środowisko (łącznie ze zmianami klimatu)


ŚRODOWISKO (w tym zmiany klimatu)Wyzwania, wobec których staje środowisko przyrodnicze i jego zasoby z powodu coraz większych obciążeń naturalnych i antropogennych wymagają przyjęcia skoordynowanego podejścia na poziomie ogólnoeuropejskim.

Jakie korzyści odniosą obywatele:


Musimy lepiej rozumieć i radzić sobie z problemami takimi jak zmiany klimatu oraz określić przyjazne dla środowiska technologie w celu udoskonalenia naszej gospodarki zasobami, zarówno naturalnymi, jak i wytworzonymi przez człowieka. Przedmiotem działań będzie odpowiedź na potrzeby w zakresie polityk, na przykład dotyczące oceny oddziaływania polityk UE na zrównoważony rozwój czy potrzeby podjęcia dalszych działań w celu realizacji postanowień z Kioto oraz kontynuacji przeciwdziałania zmianom klimatu po wygaśnięciu Protokołu.

Jakie korzyści odniosą naukowcy:


Dla zrównoważonego zarządzania środowiskiem i jego zasobami niezbędna jest wielodyscyplinarność i integracja badań, w celu poszerzenia naszej wiedzy na temat wzajemnego oddziaływania klimatu, biosfery, ekosystemów i działalności człowieka. Pomoże nam to w pracach nad nowymi technologiami środowiskowymi, narzędziami i usługami.
Program „Środowisko” realizowany będzie w oparciu o następujące działania i obszary:

Zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska i zagrożenia:
• niekorzystne oddziaływanie na środowisko i klimat;
• środowisko i zdrowie;
• zagrożenia naturalne.

Zrównoważone gospodarowanie zasobami:
• ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi i wytworzonymi przez człowieka oraz różnorodność biologiczna;
• gospodarowanie środowiskiem morskim.

Technologie środowiskowe:
• technologie środowiskowe mające na celu obserwację, symulację, zapobieganie zagrożeniom, łagodzenie skutków katastrof, dostosowanie, naprawę i odtworzenie środowiska naturalnego i stworzonego przez człowieka;
• ochrona, konserwacja i rozwój dziedzictwa kulturowego;
• ocena, weryfikacja i testowanie technologii.

Narzędzia obserwacji i oceny Ziemi:
• Systemy obserwacji Ziemi i oceanów, metody monitorowania środowiska i zrównoważonego rozwoju;
• Metody prognozowania oraz narzędzia oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jakie korzyści odniesie przemysł i MŚP:


Wzmocnienie pozycji UE na światowych rynkach technologii środowiskowych przyczyni się do zrównoważonej konsumpcji i produkcji, prowadząc do zrównoważonego wzrostu poprzez stworzenie możliwości biznesowych i poprawę konkurencyjności, przy jednoczesnej ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Szczególna uwaga poświęcona zostanie technologiom z zakresu zaopatrzenia w wodę i kwestii sanitarnych, zrównoważonej chemii, budownictwa i leśnictwa, w ramach odpowiednich europejskich platform technologicznych. Na ich rozwój, wprowadzanie na rynek oraz późniejsze stosowanie wpływ mieć będą kwestie społeczno-gospodarcze.