Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Program szczegółowego „Współpraca”: technologie informacyjne i komunikacyjne


TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (TIK)Technologie informacyjne i komunikacyjne odgrywają zasadniczą rolę w pobudzaniu innowacyjności, kreatywności oraz konkurencyjności we wszystkich dziedzinach przemysłu i usług. Nowa faza rozwoju, w którą obecnie wkraczamy, przyczyni się do wzrostu i zrównoważonego rozwoju w nadchodzących dziesięcioleciach; wzrost ten nastąpi jednakże jedynie pod warunkiem, że już dziś zainwestujemy w badania i innowacje prowadzące ku technologiom następnej generacji.

Jakie korzyści odniosą obywatele::


Technologie informacyjne i komunikacyjne otwierają przed obywatelami i konsumentami w Unii Europejskiej wiele nowych możliwości. Szeroki wachlarz zastosowań TIK obejmuje m.in. opiekę zdrowotną, systemy transportowe, a ponadto innowacyjne systemy interaktywne wykorzystywane są w rozrywce i nauce. Innowacje w dziedzinie TIK mogą przyczynić się do poprawy profilaktyki oraz bezpieczeństwa w ochronie zdrowia, ułatwić aktywne zaangażowanie pacjentów i umożliwić personalizację opieki, jak również pomóc w rozwiązywaniu problemów wieku podeszłego.

Jakie korzyści odniosą naukowcy::Badania w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych podejmowane w ramach Siódmego programu ramowego obejmować będą strategiczne priorytety europejskiej przewagi przemysłowej i technologicznej, takie jak sieci komunikacyjne, systemy osadzone, nanoelektronika oraz technologie służące obsłudze zawartości audiowizualnej.

Badania obejmą następujące dziedziny:;
• stabilność i bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej i usługowej;
• działanie i niezawodność systemów i komponentów elektronicznych;
• spersonalizowane systemy TIK;
• zarządzanie zawartością cyfrową.

Jakie korzyści odniesie przemysł i MŚP:Współcześnie technologie informacyjne i komunikacyjne odpowiadają za niemal połowę przyrostu wydajności naszych gospodarek. Przyrost ów wynika zarówno z wytwarzania opartych na TIK innowacyjnych dóbr i usług o dużej wartości, jak również z udoskonalania procesów biznesowych poprzez rozpowszechnianie, wdrażanie oraz wykorzystanie TIK w gospodarce. Sektory w największym stopniu korzystające z TIK to m.in. produkcja przemysłowa, przemysł motoryzacyjny, lotniczy, farmaceutyczny, produkcja sprzętu medycznego, przemysł rolnospożywczy, jak również usługi finansowe, media i handel detaliczny. Korzyści, jakie firmy odnotowują dzięki większemu wykorzystaniu TIK to m. in. szybsze wytworzenie produktu, obniżenie kosztów zmiennych i stałych, wzrost szybkości i niezawodności transakcji, poprawa relacji z klientami i dostawcami, podwyższenie poziomu serwisu i obsługi klienta oraz zwiększone możliwości współpracy.