Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Program szczegółowego „Współpraca”: bezpieczeństwo


BEZPIECZEŃSTWO


Bezpieczeństwo europejskie jest koniecznym warunkiem dobrobytu i wolności. Należy odnieść się do potrzeby rozległej strategii bezpieczeństwa obejmującej środki bezpieczeństwa cywilnego, jak i środki związane z obroną.

Jakie korzyści odniosą obywatele:


Powinniśmy inwestować w rozwój technologii i wiedzy w celu ochrony naszych obywateli przed zagrożeniami, takimi jak terroryzm, klęski żywiołowe i przestępczość, przy jednoczesnym respektowaniu prywatności i ochronie podstawowych praw człowieka.
Podczas trwania 7PR działania badawcze finansowane przez UE podejmą tematy związane z bezpieczeństwem obywateli (antyterroryzm i zarządzanie kryzysowe) i wesprą wszystkie dziedziny polityk wspólnotowych obejmujących m.in. transport, mobilność, ochronę ludności, energię, środowisko i zdrowie. Poprzez działania koordynacyjne i współpracę o zasięgu europejskim UE może lepiej zrozumieć i reagować na ryzyka w stale zmieniającym się świecie.

Jakie korzyści odniosą naukowcy:


Oczekuje się, że badania w zakresie bezpieczeństwa pobudzą zastosowanie nowych technologii w dziedzinie ochrony ludności i nabywanie nowej wiedzy.
Badania w okresie trwania 7PR obejmą następujące obszary:
• Bezpieczeństwo obywateli (rozwiązania technologiczne w zakresie ochrony ludności, biobezpieczeństwa, ochrony przed atakami terrorystycznymi i przestępczością)
• Bezpieczeństwo infrastruktur i obiektów użyteczności publicznej (badanie i zabezpieczanie infrastruktur w dziedzinach takich jak ICT, transport, energia i usługi w sektorze finansowym i administracyjnym)
• Inteligentny system nadzoru i bezpieczeństwo granic (technologie, wyposażenie, sprzęt i metody niezbędne do ochrony europejskich granic lądowych i morskich)
• Przywracanie bezpieczeństwa i ochrony w sytuacjach kryzysowych (technologie, komunikacja, koordynacja akcji w zakresie ochrony ludności, humanitarnych i ratowniczych)
• Integracja, łączność i interoperacyjność systemów bezpieczeństwa (zbieranie informacji w zakresie bezpieczeństwa obywateli, ochrona poufności i możliwość śledzenia transakcji)
• Bezpieczeństwo i społeczeństwo (przyjęcie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, polityczny i kulturowy wymiar bezpieczeństwa, etyka i wartości, uwarunkowania społeczne i poczucie bezpieczeństwa obywateli)
• Koordynacja i ustrukturyzowanie badań nad bezpieczeństwem (koordynowanie europejskich i międzynarodowych wysiłków badawczych w zakresie badań cywilnych, nad bezpieczeństwem i obroną)

Jakie korzyści odniesie przemysł i MŚP:


Badania w zakresie bezpieczeństwa podniosą konkurencyjność europejskiego przemysłu związanego z bezpieczeństwem stymulując współpracę dostawców i użytkowników rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa obywateli. Badania te, poprzez aktywne zaangażowanie MŚP, przyciągną również najbardziej uzdolnionych, o najwyższych kwalifikacjach naukowców w Europie