Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Program szczegółowego "Możliwości": nauka w społeczeństwie


NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE


Program „Nauka w społeczeństwie” ma na celu zbudowanie pomostu między ludźmi
zajmującymi się nauką zawodowo a osobami nie legitymującymi się formalnym stopniem
naukowym, jak również promowanie zainteresowania nauką wśród ogółu społeczeństwa. W
związku z powyższym, część inicjatyw koncentruje się na skierowaniu zainteresowań młodzieży
ku nauce oraz na intensyfikacji kształcenia w zakresie nauk ścisłych na wszystkich poziomach.

Jakie korzyści odniosą obywatele:


Choć nauka i technologia mają coraz większy wpływ na nasze życie codzienne, można odnieść
wrażenie, że nie znajdują one swojego miejsca wśród spraw zajmujących na co dzień dużą część
społeczeństwa i decydentów politycznych. Budzące kontrowersje kwestie związane z nowymi
technologiami powinny być rozstrzygane przez społeczeństwo w drodze debaty publicznej, w
oparciu o odpowiednią wiedzę umożliwiającą dokonanie świadomych wyborów i decyzji.
Kolejnym kluczowym zagadnieniem jest więc inspirowanie dialogu społecznego w dziedzinie
polityki badawczej, zachęcanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego do szerszego udziału
w badaniach, przedyskutowanie i propagowanie wspólnych wartości, równych szans i dialogu
społecznego.

Jakie korzyści odniosą naukowcy:


Inicjatywa realizowana w ramach programu „Nauka w społeczeństwie” stanowić będzie wsparcie
m. in. dla umocnienia i udoskonalenia europejskiego systemu nauki. Obejmuje ona takie kwestie
jak samoregulacja oraz opracowanie polityki określającej rolę uniwersytetów. Wzmocniona
zostanie rola badań prowadzonych na uniwersytetach oraz zaangażowanie jednostek
akademickich w działania będące odpowiedzią na wyzwania globalizacji.
Przewiduje się kontynuację i dalszy rozwój badań nad tożsamością kulturową płci (gender), w
tym uwzględnienie wymiaru płci kulturowej we wszystkich obszarach badań.
Szczególna uwaga zostanie poświęcona poprawie komunikacji pomiędzy światem nauki a
szeroko rozumianą opinią publiczną składającą się z decydentów politycznych, mediów i ogółu
społeczeństwa. Osiągnięcie tego celu będzie częściowo możliwe dzięki pomocy udzielanej
naukowcom i mediom w celu zacieśnienia ich współpracy.
Podjęte zostaną dalsze wysiłki w celu określenia kluczowych punktów pozwalających na
prowadzenie badań naukowych przy zachowaniu zasad etyki wynikających z praw
podstawowych. Przewiduje się również podjęcie inicjatyw ukierunkowanych na poprawę
zarządzania europejskim systemem badań i innowacji.

Jakie korzyści odniesie przemysł i MŚP:


Zachęcanie młodzieży do podejmowania studiów z zakresu nauk ścisłych umożliwi stworzenie
lepszego zaplecza kadrowego dla przemysłu w perspektywie długofalowej. Promowany będzie
rozwój kariery naukowej kobiet oraz lepsze wykorzystanie ich talentów zawodowych i
naukowych.
W celu zwiększenia zaufania obywateli wobec badań przemysłowych wzmocnione zostaną
etyczne ramy działań badawczych wraz z kulturą otwartej debaty podejmującej kwestię badań
i ich miejsca w społeczeństwie.