CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Programy

Polski PL
H2020

H2020-EU.3. - PRIORYTET „Wyzwania społeczne”

PRIORYTET „Wyzwania społeczne”


Ta część stanowi bezpośrednią reakcję na priorytety polityki i wyzwania społeczne, które są określone w strategii „Europa 2020” i które mają doprowadzić do uzyskania masy krytycznej wysiłków w zakresie badań naukowych i innowacji z myślą o osiągnięciu celów strategicznych Unii. Finansowanie dotyczy następujących celów szczegółowych:
(a) zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan; http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664237/pl)
(b) bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka; http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664281/pl)
(c) bezpieczna, czysta i efektywna energia; http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664321/pl)
(d) inteligentny, zielony i zintegrowany transport; http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664357/pl)
(e) działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce; http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664389/pl)
(f) Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa; http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664435/pl)
(g) Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli. http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664463/pl)
Wszystkie działania są realizowane z zastosowaniem podejścia zorientowanego na wyzwania, które może obejmować badania podstawowe, badania stosowane, transfer wiedzy lub innowacje, oraz skupiają się na priorytetach polityki, bez dokonywania uprzednio dokładnego wyboru technologii czy rozwiązań, które należy opracować. Obok rozwiązań technologicznych przedmiotem uwagi będą innowacje nietechnologiczne, organizacyjne i systemowe, a także innowacje w sektorze publicznym. Nacisk jest kładziony na zgromadzenie masy krytycznej zasobów i wiedzy w odniesieniu do różnych dziedzin, technologii i dyscyplin nauki oraz infrastruktury badawczej w celu sprostania wyzwaniom. Działania obejmują pełny cykl, od badań podstawowych po wprowadzenie na rynek, z nowym ukierunkowaniem na działania związane z innowacyjnością, takie jak pilotaż, działania demonstracyjne, poligony doświadczalne, wsparcie dla zamówień publicznych, projekty, innowacje zorientowane na użytkownika końcowego, innowacje społeczne, transfer wiedzy oraz absorpcja innowacji przez rynek i standaryzacja.

Kontekst

Finansowanie programu:

€ 29679.00 mln

odniesienia do Dziennika Urzędowego:

L 347 - 2013-12-11