Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Program szczegółowego „Współpraca”: transport (łącznie z aeronautyką)


TRANSPORT


Transport jest jednym z atutów Europy – udział sektora lotniczego w PKB UE wynosi 2.6% (3,1 mln miejsc pracy), natomiast sektor transportu powierzchniowego wytwarza 11% PKB UE zatrudniając około 16 mln osób. Jednakże, transport ponosi również odpowiedzialność za 25% całkowitej emisji CO2 w UE.

Jakie korzyści odniosą obywatele:


Podczas trwania 7PR co najmniej 4 mld EUR zostaną przeznaczone na finansowanie europejskich działań badawczych w celu budowy bezpieczniejszego, „bardziej przyjaznego dla środowiska" i "inteligentniejszego" europejskiego systemu transportowego na korzyść wszystkich obywateli.

Jakie korzyści odniosą naukowcy:


Wzrasta potrzeba nowych sieci i infrastruktur transportowych w Europie, wzrastają też koszty ich budowy. Ich rozwój na poziomie europejskim może zostać urzeczywistniony tylko poprzez współpracę różnych podmiotów prowadzających działania w zakresie RTD w ramach projektów badawczych.
Konieczne jest podjęcie w sposób opłacalny różnych politycznych, technologicznych i społecznogospodarczych wyzwań obejmujących sprawy jak „korzystny dla środowiska i bezpieczny pojazd” przyszłości, interoperacyjnośc i intermodalność ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego i wodnego. Ponadto, rozwijanie technologii wspierających system Galileo i jego zastosowania będzie istotne we wdrażaniu polityk europejskich.
Działania, które będą uwzględnione w 7PR obejmują:
• Aeronautykę i transport lotniczy (redukcja emisji zanieczyszczeń, prace badawcze nad silnikami i alternatywnymi paliwami, zarządzanie ruchem lotniczym, aspekty bezpieczeństwa transportu lotniczego, lotnictwo przyjazne dla środowiska)
• Ekologiczny transport powierzchniowy – kolejowy, drogowy i wodny (opracowanie korzystnych dla środowiska i wydajnych silników oraz układów napędowych, ograniczenie wpływu środków transportu na zmiany klimatyczne, regionalne i krajowe intermodalne sieci transportu, korzystny dla środowiska i bezpieczny pojazd, tworzenie i konserwacja infrastruktury, architektury integratywne)
• Wspieranie europejskiego globalnego systemu nawigacji satelitarnej – Galileo i EGNOS (usługi nawigacyjne i synchronizacyjne, wydajne wykorzystywanie nawigacji satelitarnej)

Jakie korzyści odniesie przemysł i MŚP:


Inwestycje w działania badawcze w dziedzinie transportu są niezbędne dla zapewnienia europejskiemu przemysłowi transportowemu przewagi technologicznej, która umożliwi temu przemysłowi konkurencyjność na rynkach światowych. Ponadto, badania w dziedzinie transportu w ramach 7PR udostępnią innowacyjnym MŚP szerszy dostęp do ogólnoeuropejskich programów badawczych i do korzyści, które niosą te programy.