Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Program szczegółowego "Możliwości": potencjał badawczy w Regionach Konwergencji


POTENCJAŁ BADAWCZY REGIONÓW KONWERGENCJI


Europa musi wykorzystać swój potencjał badawczy, zwłaszcza w mniej rozwiniętych regionach,
oddalonych od europejskich centrów badań i rozwoju przemysłowego. Strategia otwartości może
okazać się korzystna dla społeczeństwa, jak również środowiska naukowego i przemysłu, tak w
wymiarze lokalnym, jak i na poziomie europejskiej przestrzeni badawczej.

Jakie korzyści odniosą obywatele:


Działanie to ma na celu podnoszenie potencjału badawczego stosownie do potrzeb poprzez
zapewnienie wsparcia w postaci inwestycji, personelu, współpracy sieciowej oraz doradztwa, w
oparciu o wiedzę i doświadczenie zgromadzone w pozostałych regionach Europy.
Podejmowane wysiłki ukierunkowane są na naukowców oraz instytucje sektora publicznego i
prywatnego w takich regionach.

Jakie korzyści odniosą naukowcy:


Środowisko naukowe w regionach konwergencji i w regionach najbardziej oddalonych będzie
wspierane poprzez:
• ponadnarodowe, wzajemne wymiany personelu naukowego między wybranymi
instytucjami w regionach konwergencji i jedną lub więcej organizacją partnerską;
wsparcie wybranych istniejących i powstających centrów doskonałości w celu
umożliwienia rekrutacji doświadczonych naukowców z innych krajów europejskich;
• pozyskiwanie i rozwój narzędzi badawczych oraz rozwój otoczenia materialnego
umożliwiające pełne wykorzystanie potencjału intelektualnego obecnego w
wybranych centrach już istniejącej lub powstającej doskonałości w regionach
konwergencji;
• organizację warsztatów i konferencji w celu ułatwienia transferu wiedzy; działania
promujące oraz inicjatywy mające na celu rozpowszechnianie i przekazywanie
wyników badań w innych krajach i na rynkach międzynarodowych;
• „mechanizmy oceniające”, w ramach których każdy ośrodek badawczy w regionach
konwergencji może uzyskać ocenę ogólnej jakości realizowanych badań i
infrastruktury badawczej przeprowadzoną przez niezależnych ekspertów
międzynarodowych.

Jakie korzyści odniesie przemysł i MŚP:


Dla pełnego urzeczywistnienia europejskiej przestrzeni badawczej w poszerzonej Unii do działań
włączyć się muszą wszystkie regiony, którym należy udzielać wsparcia w miarę potrzeb.
Strategia ta w sposób bezpośredni owocuje korzyściami dla MŚP i organizacji przemysłowych
z regionów konwergencji.
Należy dążyć do uzyskania silnych synergii przy pomocy wspólnotowej polityki regionalnej. W
ramach tych działań określone zostaną potrzeby i możliwości w zakresie zwiększenia potencjału
badawczego istniejących i powstających centrów doskonałości w regionach konwergencji, które
mogą być finansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Do synergii należy dążyć również poprzez program ramowy na rzecz konkurencyjności i
innowacji w celu wspierania regionalnej komercjalizacji badań i rozwoju we współpracy z
przemysłem.