Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Program szczegółowego "Możliwości": wspieranie spójnego rozwoju polityki w dziedzinie badań naukowych


WSPIERANIE SPÓJNEGO ROZWOJU POLITYKI W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWYCH


Istnieje potrzeba wzmocnienia spójności polityki w zakresie badań naukowych na poziomie
regionalnym, krajowym i wspólnotowym oraz pobudzenia naukowo-badawczego potencjału w
zakresie wytwarzania i wykorzystywania wiedzy, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności
i rozwiązania wyzwań wobec których stoi obecnie Europa.

Jakie korzyści odniosą obywatele:


Inwestycje publiczne na rzecz badań naukowych staną się bardziej wydajne pod względem
kosztów poprzez uważniejsze monitorowanie i koordynację polityki w zakresie badań naukowych
w całej Europie. Przewiduje się, że ścisła współpraca między osobami mającymi wpływ na
kształtowanie polityki na poziomie krajowym, regionalnym i wspólnotowym przyczyni się do
zidentyfikowania dobrych praktyk i opracowania lepszej polityki. Działania te poprawią warunki
prowadzenia badań i w ostatecznym rozrachunku pobudzą europejski potencjał rozwoju i
wzrostu zatrudnienia. Lepiej będzie można również zrozumieć wpływ jaki mają wydatki
publiczne w dziedzinie badań na stymulację inwestycji prywatnych i konkurencyjności.

Jakie korzyści odniosą naukowcy:


Działania są skierowane głównie do osób odpowiedzialnych za opracowanie polityki, jednak w
ostatecznym rozrachunku poprawią one warunki prowadzenia badań. Jedno określone działanie
wpłynie na dalszy rozwój europejskiej strategii ds. zasobów ludzkich i mobilności poprzez serię
regionalnych, krajowych i wspólnotowych inicjatyw tj. programy finansowania, ustawodawstwo,
zalecenia i wytyczne. Wspólnym celem tych inicjatyw jest zachęcenie naukowców do pozostania
w Europie jak i przyciągniecie najlepszych pracowników naukowych z całego świata.
Podczas trwania 7PR wspierane będą następujące działania:
• Monitorowanie, analiza i ocena wpływu polityki publicznej związanej z działalnością
badawczą oraz strategii przemysłowych. Opracowanie wskaźników służących
uzyskaniu informacji i wiarygodnych danych pomagających w projektowaniu,
realizacji, ocenie i ponadnarodowej koordynacji polityki.
• Wzmacnianie, na zasadzie dobrowolności, koordynacji polityki w dziedzinie badań
naukowych na dwa sposoby: Po pierwsze, poprzez działania wspierające otwartą
metodę koordynacji (OMC); po drugie, poprzez oddolne, ponadnarodowe inicjatywy
na rzecz współpracy w kwestiach stanowiących wspólny obszar zainteresowań
podejmowanych na szczeblu krajowym i regionalnym.

Jakie korzyści odniesie przemysł i MŚP:


Podstawowym priorytetem strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia jest zwiększanie
inwestycji w dziedzinę badań i rozwoju dążąc do przeznaczania na ten cel 3% unijnego PKB do
roku 2010 (z czego 2/3 powinno pochodzić ze źródeł prywatnych) a także poprawa skuteczności
tychże inwestycji.
Dlatego też, niezbędne jest wzmocnienie wsparcia publicznego dla działalności badawczej i jej
wpływu na inwestycje podmiotów prywatnych. Ponadto, zidentyfikowanie najbardziej
odpowiednich środków stymulujących inwestycje na rzecz badań i rozwoju w MŚP, szczególnie
tych o dużym potencjale rozwoju, przyczynia się do większych inwestycji w dziedzinę badań
naukowych.