Skip to main content
European Commission logo print header

ModULar Tools for Integrating enhanced natural treatment SOlutions in URban water CyclEs

Opis projektu

Wprowadzenie ulepszonego naturalnego oczyszczania do obiegu wody w miastach

Finansowany przez UE projekt MULTISOURCE zakłada przeprowadzenie demonstracji ulepszonych naturalnych rozwiązań w zakresie oczyszczania (ENTS) dla różnego rodzaju wód miejskich. Naukowcy stworzą innowacyjne narzędzia, metody i modele biznesowe pomagające w planowaniu na skalę miejską oraz w długoterminowej eksploatacji i utrzymaniu opartych na zasobach przyrody rozwiązań w zakresie oczyszczania, magazynowania i ponownego wykorzystania wody na obszarach miejskich na całym świecie. Projekt umożliwi użytkownikom identyfikację wielu źródeł na potrzeby ponownego wykorzystania wody na poziomie lokalnym, promowanie zwiększonego wykorzystania rozwiązań opartych na zasobach przyrody oraz zminimalizowanie zrzutu nieodpowiednio oczyszczonej wody. Projekt MULTISOURCE pomoże w zdobyciu nowych wiadomości na temat zdolności ENTS w zakresie usuwania zanieczyszczeń z wody oraz integracji z krajobrazem i przyczyniania się do poprawy stanu siedlisk miejskich. Inicjatywa obejmie siedem projektów pilotażowych dotyczących oczyszczania różnego rodzaju wód miejskich.

Cel

The overall goal of MULTISOURCE is to, together with local, national, and international stakeholders, demonstrate a variety of about Enhanced Natural Treatment Solutions (ENTS) treating a wide range of urban waters and to develop innovative tools, methods, and business models that support citywide planning and long-term operations and maintenance of nature-based solutions for water treatment, storage, and reuse in urban areas worldwide. MULTISOURCE will allow users to identify multiple sources for local water reuse, promote increased uptake of nature-based solutions, and minimize discharge of water that has not received adequate treatment. MULTISOURCE will deliver new knowledge about ENTS and their ability to remove waterborne contaminants and provide effective risk reduction for chemical and biological hazards, as well as their capacity to be integrated into the landscape and contribute to the improvement of urban habitats. The project includes seven pilots treating a wide range of urban waters. Two individual municipalities (Girona, Spain; Oslo, Norway), two metropolitan municipalities (Lyon, France; Milan, Italy), and international partners in Brazil, Vietnam, and the USA will contribute to each of the main project activities: ENTS pilots, risk assessment, business models, technology selection, and the MULTISOURCE Planning Platform. The use of urban archetypes in the Planning Platform will enable users to quickly classify regions (in both developed or developing countries) suitable for the application of nature-based solutions for water treatment (NBSWT) and compare scenarios both with and without NBSWT. This unique approach provides the knowledge, business models, and modular tools that will enable stakeholders to conduct fit-to-purpose, large-scale planning in their local region and, in doing so, promote circularity and sustainable development in the urban water sector and overcome barriers to widespread uptake of nature based solutions for water treatment.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC5-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC5-2020-2

Koordynator

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Wkład UE netto
€ 895 443,75
Adres
147 rue de l'universite
75007 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (19)