European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Protection of European seas and borders through the intelligent use of surveillance