CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Protection of European seas and borders through the intelligent use of surveillance

Article Category

Article available in the following languages:

Lepszy monitoring granic morskich

Naukowcy z UE opracowali udoskonalone rozwiązania dla systemów monitoringu granic morskich. Projekt unifikuje europejskie systemy krajowe, usprawniając zautomatyzowane wykrywanie podejrzanych lub nietypowych ruchów statków i proponując rozszerzoną detekcję zagrożeń.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Europa musi chronić się przed nielegalnymi przepływami ludzi i towarów, a do tego potrzebny jest stały monitoring granic morskich. Systemy takie już istnieją, ale korzystne byłoby rozszerzenie ich możliwości o zautomatyzowane wykrywanie i analizę. Wykorzystując dofinansowanie UE, w ramach projektu PERSEUS (Protection of European seas and borders through the intelligent use of surveillance) opracowano i zademonstrowano odpowiedni system monitoringu. W toku projektu połączono istniejące systemy krajowe i platformy, tworząc nowe funkcje przekraczające określone w 2013 r. wymagania stawiane przez europejski system nadzorowania granic (Eurosur). System umożliwia sprawniejsze wykrywanie i identyfikowanie podejrzanych łodzi i samolotów, z ulepszonymi możliwościami zautomatyzowanego wykrywania nietypowych ruchów jednostek pływających. Rozbudowano też funkcje oceny i śledzenia zagrożeń, umożliwiając generowanie wspólnego obrazu sytuacji. Partnerzy konsorcjum liczącego łącznie 29 członków opracowali szczegółowy zestaw rekomendacji i nowych standardów operacyjnych, wspomagający działania sieci obejmującej krajowe centra kontaktowe, Frontex i Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA). Aby zapewnić dodatkowe wsparcie, stworzono warunki dla międzynarodowej wymiany przydatnych i łatwo dostępnych informacji wraz z powiązanymi procedurami i mechanizmami oraz wspomagano tworzenie wspólnej platformy dzielenia się informacjami. Rekomendacje badaczy zademonstrowano i zweryfikowano podczas ćwiczeń obejmujących zapewnienie ciągłego monitoringu dla potrzeb zwalczania przemytu narkotyków i kontrolowania nielegalnej imigracji. Działania prowadzone w ramach projektu pozwolą zapewnić użytkownikom docelowym priorytetowy dostęp do istniejących systemów i zasobów monitoringu dla optymalnej kontroli nad wybranym obszarem. Użytkownicy mogą następnie sprawdzać, czy rekomendacje są zbieżne z ich faktycznymi potrzebami. W pracach projektowych uwzględniono mechanizm ewolucyjny w celu poszerzania grona użytkowników i integrowania nowych technologii w miarę rozwoju systemu. Aby skutecznie osiągnąć cele projektu, badacze stworzyli nowe centra dowodzenia i kontroli, przystosowując je do wymagań istniejących systemów i poszerzając istniejące platformy. Przeanalizowano przeszło 40 różnych technologii związanych z monitoringiem morskim. Partnerzy projektu sformułowali ważne rekomendacje dotyczące ram prawnych i politycznych proponowanych metod monitoringu i technologii pokrewnych, nawiązując połączenia z innymi podmiotami z siódmego programu ramowego (7PR), w szczególności związanymi z kontrolą granic. System PERSEUS powinien przyczynić się do zintegrowania i usprawnienia nadzoru i kontroli europejskich granic morskich. Wspomógł on ponadto realizację trzeciej fazy programu Eurosur.

Słowa kluczowe

Morski, monitoring granic, zautomatyzowane wykrywanie, nielegalny przepływ, PERSEUS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania