European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Respecting safe operating spaces: opportunities to meet future food demand with sustainable use of water and land resources

Opis projektu

Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi

Gwałtowny wzrost produkcji żywności w celu zaspokojenia potrzeb nieustannie rosnącej liczby ludności świata skutkuje w coraz większym stopniu ograniczeniem dostępu do gruntów rolnych i wody pitnej. Stały przyrost populacji świata i postępująca zmiana klimatu będą stanowiły czynniki zwiększające presję na dostępne zasoby naturalne. Dotychczas naukowcy badali problemy braku gruntów rolnych i wody pitnej oddzielnie, jednak zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu SOS.aquaterra zamierza spojrzeć na to zagadnienie kompleksowo, starając się ustalić kluczowe standardy pozwalające na zaspokojenie przyszłego zapotrzebowania na żywność, a jednocześnie przyczynić się do zażegnania zagrożenia niedoborem wody i gruntów. W ramach projektu powstaną innowacyjne metodologie modelowania i analizy danych, które w połączeniu ze stale rosnącymi globalnymi zbiorami otwartych danych dotyczących czasu i przestrzeni pozwolą na wykorzystanie danych i wyników globalnych modeli agrologicznych i hydrologicznych. W ramach projektu SOS.aquaterra powstanie również innowacyjny zintegrowany model łączący konwencjonalne i innowacyjne środki oraz działania.

Cel

Although the human population has quadrupled over the past century, per capita food availability is globally higher than ever - at the expense of environment: scarcity of water and land as well as exceedance of several planetary boundaries. Projected population growth and climate change will further increase the pressure on feeding the planet with sustainably managed natural resources.
SOS.aquaterra takes up this challenge by identifying feasible measures to meet future food demand while staying below water and land scarcity thresholds. The project develops novel integrated modelling and data analysis methods to fully exploit the rapidly increasing global open spatio-temporal datasets together with outputs from global agrological and hydrological models.
In the proposal, instead of assessing water and land scarcity separately, which is the current practice, the assessments are integrated. The second novelty in SOS.aquaterra is developing an integrated model that combines for the first time the potential of conventional and innovative measures -e.g. yield gap closure, alternative protein sources- towards increased food availability. The feasibility of these measures, within the safe operating space resulting from scarcity assessment, is explored by analogical problem solving and clustering methods.
The innovative integration of measures using the latest datasets and modelling tools holds high risks, yet it significantly advances the scientific and technological state of the art to meet food demand with sustainably managed natural resources.

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant

Instytucja przyjmująca

AALTO KORKEAKOULUSAATIO SR
Wkład UE netto
€ 1 982 113,00
Adres
OTAKAARI 1
02150 Espoo
Finlandia

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Helsinki-Uusimaa Helsinki-Uusimaa
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 982 113,00

Beneficjenci (1)