CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Next generation water-smart management systems: large scale demonstrations for a circular economy and society

Opis projektu

Pozyskiwanie wody i zasobów z solanek pochodzących z odsalania oraz ścieków komunalnych i przemysłowych

Bezpieczeństwo wodne jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań, przed którym stoi gospodarka wodna, wymagającym opracowania innowacyjnych rozwiązań oraz pozyskiwania alternatywnych źródeł wody. Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu WATER-MINING zamierzają zaprezentować oraz zweryfikować innowacyjne prototypy rozwiązań w zakresie pozyskiwania nowych zasobów wodnych w skali przedkomercyjnej, zgodnie z odpowiednimi przepisami, takimi jak ramowa dyrektywa wodna, a także pakietami zasad dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym oraz Europejskiego Zielonego Ładu. Celem jest połączenie usług w zakresie gospodarki wodnej z usprawnieniem pozyskiwania zasobów odnawialnych z wody. Projekt zakłada, że produkty końcowe o wartości dodanej będą źródłem regionalnych zasobów, które przełożą się na wzrost gospodarczy. Uczestnicy zbadają różne konstrukcje, których celem jest oczyszczanie ścieków komunalnych i odsalanie wody morskiej, a także innowacyjne modele biznesowe oparte na usługach ukierunkowane na zwiększenie zaangażowania podmiotów prywatnych i publicznych.

Cel

"This project aims to provide for real-world implementations of Water Framework Directive (and other water related legislation), as well as the Circular Economy and EU Green Deal packages by showcasing and validating innovative next generation water resource solutions at pre-commercial demonstration scale. These solutions combine WATER management services with the recovery of value added renewable resources extracted/MINED from alternative water resources (""WATER-MINING""). The project will integrate selected innovative technologies that have reached proof of concept levels under previous EU projects. The value-added end-products (water, platform chemicals, energy, nutrients, minerals) are expected to provide regional resource supplies to fuel economic developments within a growing demand for resource security. Different layouts for urban wastewater treatment and seawater desalination are proposed, to demonstrate the wider practical potential to replicate the philosophy of approach in widening circles of water and resource management schemes. Innovative service-based business models (such as chemical leasing) will be introduced to stimulate progressive forms of collaboration between public and private actors and access to private investments, as well as policy measures to make the proposed water solutions relevant and accessible for rolling out commercial projects in the future. The goal is to enable costs for the recovery of the resources to become distributed across the whole value chain in a fair way, promoting business incentives for investments from both suppliers and end-users along the value chain. The demonstration case studies are to be first implemented in five EU countries (NL, ES, CY, PT, IT) where prior successful technical and social steps have already been accomplished. The broader project consortium representation will be an enabler to transferring trans-disciplinary project know-how to the partner countries while motivating and inspiring relevant innovations throughout Europe."

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC5-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC5-2019-2

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Wkład UE netto
€ 4 289 036,83
Adres
STEVINWEG 1
2628 CN Delft
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Zuid-Holland Delft en Westland
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 4 289 036,83

Uczestnicy (42)