Skip to main content

NUCLEOLAR-DEPENDENT SECRETION OF MICRORNA IN A MODEL OF DOXORUBICIN AND TRASTUZUMAB CARDIOMYOPATHY

Article Category

Article available in the folowing languages:

Leczenie raka sutka a kardiotoksyczność

Doksorubicyna (Dox) w skojarzeniu z trastuzumabem (Trz) to skuteczna terapia raka sutka, lecz wiąże się ona z poważnym działaniem niepożądanym w postaci kardiotoksyczności. Europejscy naukowcy próbowali poznać mechanizmy molekularne odpowiedzi na leczenie Dox/Trz.

Zdrowie

Wyniki niedawno przeprowadzonych badań wskazują, że połączenie leków przeciwnowotworowych Dox/Trz może uderzać w progenitorowe komórki serca (CPC), zaburzając homeostazę jego tkanki i prowadząc do kardiotoksyczności. Występujące w jąderku komórek białko nukleofozmina (NPM) stanowi czujnik stresu w komórkach serca podczas podawania Dox. MikroRNA (miRNA) to krótkie, niekodujące RNA, które regulują wiele procesów komórkowych. Aktywacja miRNA-146a może stanowić mechanizm kardiotoksyczności spowodowanej przez Dox/Trz. W ramach finansowanego przez UE projektu NUMIRDT (Nucleolar-dependent secretion of microRNA in a model of doxorubicin and trastuzumab cardiomyopathy) postawiono hipotezę, zgodnie z którą terapia Dox/Trz indukuje wydzielanie swoistych miRNA w CPC, co wiąże się z aktywnym uwalnianiem NPM do przestrzeni międzykomórkowej. Najważniejszym osiągnięciem projektu było wyhodowanie modelu mysiego do symulacji standardowego protokołu klinicznego terapii Dox/Trz i podsumowania jej szkodliwego wpływu na czynność serca. Wyniki badań in vivo i in vitro, wraz z danymi z innych badań, wskazują, że CPC stanowią istotną populację docelową w przebiegu kardiotoksyczności wywołanej terapią Dox/Trz. Dane in vitro wykazały, że CPC odpowiadają na działanie Dox/Trz i że te leki wywołują wczesną odpowiedź na stres związaną z szybkim uwalnianiem NPM. Badacze udowodnili po raz pierwszy, że NPM odgrywają istotną rolę w procesie dostarczania i wychwytu miRNA. Podsumowując, wyniki projektu podkreśliły istotność NPM jako nowej molekuły sygnałowej, która pośredniczy w dostarczaniu miRNA i odpowiedzi na różne czynniki stresowe. Odkrycie nowych mechanizmów molekularnych spowodowanej przez Dox/Trz kardiotoksyczności ma szczególne znaczenie z racji możliwości udoskonalenia bieżących metod terapii i łatwiejszego tworzenia nowych.

Słowa kluczowe

Rak sutka, kardiotoksyczność, doksorubicyna, trastuzumab, białko jąderkowe nukleofozmina, NUMIRDT

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania