Skip to main content

JPI’s: a process of mutual learning: TOwards a COmmon adoption of frameWORK

Article Category

Article available in the folowing languages:

Harmonizacja badań za sprawą inicjatywy w zakresie wspólnego planowania

Państwa członkowskie oraz Komisja Europejska opracowały zestaw 10 inicjatyw w zakresie wspólnego planowania (JPI) z zamiarem rozwiązania problemu fragmentacji europejskich badań naukowych, programów i polityk. Ponieważ do realizacji JPI włączają się różne instytucje z różnych krajów o odmiennych procedurach, istnieje potrzeba opracowania warunków ramowych (FC), usprawniających ujednolicone planowanie i wdrożenie.

Technologie przemysłowe

Projekt JPIS TO CO-WORK (JPI's: A process of mutual learning: Towards a common adoption of framework) powstał z myślą o opracowaniu wytycznych dla tworzenia warunków ramowych niezbędnych do sprawnego planowania i wdrażania JPI. Głównym zadaniem realizowanym w ramach działań wspierających było zorganizowanie procesu wzajemnego uczenia się pomiędzy istniejącymi JPI. Skupiono się przede wszystkim na wspólnych wyzwaniach oraz skutkach JPI dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) w ramach strategii Europa 2020. Członkowie projektu wybrali najlepsze metody opracowywania warunków ramowych, budując wspólny język do dalszego rozwoju. Plan prac obejmował strukturę zarządzania projektem, działania na szczeblu strategicznym i planowanie oraz zadania operacyjne w ramach JPI. Opublikowano dokument zatytułowany "A Functional Approach to Joint Programming Initiatives", objaśniający przedmiot toczonych dyskusji na temat wspólnego planowania i będący punktem wyjścia do prac nad warunkami ramowymi w trakcie warsztatów organizowanych w ramach projektu. Działania podejmowane na rzecz stworzenia warunków ramowych miały na celu organizację warsztatów, w trakcie których uczestnicy mogli wymieniać się doświadczeniami. Na koniec każdego warsztatu sporządzano raport końcowy. Wszystkie dokumenty, prezentacje i powiązane materiały dostępne są na stronie internetowej projektu. Warunki ramowe, które Komitet ERA uznał jako zasadnicze do rozważenia w ramach JPI to: procedury recenzji naukowej, działania prognostyczne, ocena wspólnego planowania, finansowanie badań transgranicznych przez władze krajowe lub regionalne, optymalne działania propagujące oraz wykorzystanie wyników badań oraz ochrona, zarządzanie i udział w prawach własności intelektualnej. Rozpatrywano również włączenie do powyższej listy warunków ramowych tematów takich, jak nadzór, ocena wstępna oraz innowacyjność. Projekt wniósł spory wkład w rozwój warunków ramowych we wszystkich inicjatywach w zakresie wspólnego planowania dzięki weryfikacji istniejących dokumentów i doświadczeń, jak również dzięki wdrożeniu procesu wymiany i wzajemnego uczenia się. Wspólny język i instrumenty operacyjne dotyczące JPI wspierają społeczność naukową. Jednym z rezultatów projektu jest powstanie forum wspierającego ciągłość dyskusji i wymianę doświadczeń oraz najlepszych praktyk. Praktyka wzajemnego uczenia się pomoże wyposażyć aktualne i przyszłe JPI w zdolności decyzyjne w zakresie wyboru odpowiednich warunków ramowych. Jednakowe pojmowanie obszarów wymagających uwagi oraz zgodność co do strategii zaowocują wyższą jakością i skutecznością wdrażania warunków ramowych. Ogólnie rzecz biorąc, dostęp do JPI dla decydentów, naukowców i interesariuszy stanie się łatwiejszy. W raporcie końcowym “A Technical Annex for the Voluntary Guidelines on Framework Conditions for Joint Programming in Research” zawarto najważniejsze wnioski z projektu, a sam raport dostępny jest na stronie internetowej projektu.

Słowa kluczowe

Inicjatywa w zakresie wspólnego planowania, fragmentacja badań, warunki ramowe, wzajemne uczenie się

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania