Skip to main content

Silent Air Flows in transport, buildings and power generation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowatorskie metody i rozwiązania ograniczające zagrożenie hałasem

Zmniejszenie zagrożenia hałasem jest niezbędne do poprawy jakości życia i zdrowia w UE. Nowe pokolenie młodych badaczy różnych specjalności opracowuje innowacyjne rozwiązania w tym zakresie.

Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe

Finansowany przez UE projektu FLOWAIRS (Silent air flows in transport, buildings and power generation) umożliwił poszerzenie wiedzy na temat akustyki kanałów oraz opracowanie innowacyjnych rozwiązań ograniczających szkodliwe skutki narażenia na hałas. Głównym przedmiotem prac było ogólnoeuropejskie szkolenie dotyczące badania generowania, rozchodzenia się i redukcji dźwięku w kanałach przepływowych, mających zastosowanie w odniesieniu do transportu, budynków i wytwarzania energii. Pierwszym krokiem w tym kierunku było stworzenie wspólnej sieci badawczej w celu przeprowadzenia różnych szkoleń. W projekcie FLOWAIRS powstała sieć europejskich i egipskich specjalistów z dziedziny aero- i wibroakustyki. Reprezentujący sektor nauki i sektor prywatny partnerzy podjęli współpracę, aby przygotować program szkoleniowy i przeszkolić nowe pokolenie uczonych. Łącznie 14 początkujących badaczy i 4 naukowców z tytułem doktora wzięło udział w badaniach dotyczących trzech głównych obszarów. W badaniach dotyczących mechanizmów wytwarzania i rozprzestrzeniania się hałasu uczestniczyło co najmniej sześcioro uczonych. Prace dwojga badaczy mają implikacje dla rozwoju diagnostyki i projektowania łopat wirników. Duży partner przemysłowy wsparł prace nad numerycznymi narzędziami do symulacji dźwięku oraz kodem dotyczącym fal i efektów przepływu. Drugi obszar badań dotyczył opracowania innowacyjnych technik ograniczania hałasu. Uczeni pracowali nad metamateriałami i efektami zakłóceń, nowym kompaktowym tłumikiem oraz rezonatorami i sprzężeniem między przepływem i hałasem. Z kolei w trzecim obszarze pracowano nad udoskonaleniem metod predykcyjnych. Prace w tym zakresie objęły dokładne numeryczne metody symulacji przepływu umożliwiające badanie wytwarzania dźwięku przez przeszkody w kanałach, przy czym jeden z badaczy analizował sprzężenie między przepływem i dźwiękiem w zwężeniach kanałów. Inne badania dotyczyły obliczeń i eksperymentów umożliwiających analizowanie różnych konfiguracji i zjawisk odpowiedzialnych za wytwarzanie hałasu. Oprócz odbycia szkoleń badawczych, młodzi uczeni zdobyli wiadomości na temat złożoności problemów przemysłowych, zostali przeszkoleni w ramach delegacji w pozanaukowej sieci oraz wzięli udział w uzupełniających kursach i warsztatach. Projekt FLOWAIRS pozwolił na przeszkolenie nowego pokolenia badaczy i stworzenie sieci rozwijającej rozwiązania ograniczające hałas. Wsparcie innowacyjnych rozwiązań zmniejszających zagrożenie hałasem umocni europejski przemysł, a co najważniejsze przyczyni się do poprawy jakości życia i stanu zdrowia Europejczyków.

Słowa kluczowe

Zagrożenie hałasem, FLOWAIRS, wytwarzanie energii, akustyka kanałów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania