Skip to main content

PROTEOMIC IDENTIFICATION OF BIOMARKERS IN BIOFLUIDS AND IN PRECLINICAL MODELS FOR THE EARLY DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF CANCER (PROT*BIO*FLUID)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Biomarkery do wczesnej diagnozy nowotworów złośliwych

Skuteczność leczenia w przypadku wielu nowotworów jest uzależniona od szybkiej i właściwej diagnozy. Europejscy naukowcy pracowali nad tym zagadnieniem, tworząc nowatorskie narzędzia diagnostyczne.

Zdrowie

Nowotwory pozostają jednym z największych problemów zdrowotnych na całym świecie, a każdego roku umierają z ich powodu miliony ludzi. Aby poprawić wyniki leczenia, potrzeba markerów diagnostycznych, korelujących ze stadium choroby. Aby umożliwić właściwą diagnozę, uczestnicy finansowanego przez UE projektu PROTBIOFLUID (Proteomic identification of biomarkers in biofluids and in preclinical models for the early diagnosis and prognosis of cancer (PROT*BIO*FLUID)) postanowili zidentyfikować biomarkery zaawansowania choroby w płynach ustrojowych pacjentów. Poszukiwano też markerów molekularnych i celów terapeutycznych dotyczących przerzutów. Naukowcy wykorzystali różne strategie i stworzyli nowe metody analizy proteomicznej płynów ustrojowych, jako metody diagnostycznej. Zidentyfikowano zarówno markery diagnostyczne, jak i prognostyczne w przypadku raków jajnika, endometrium i gruczołu krokowego. Naukowcy scharakteryzowali zdarzenia molekularne towarzyszące naciekaniu myometrium in vitro oraz in vivo. Kluczem do tego procesu okazał się czynnik transkrypcyjny ETV5, ulegający nadekspresji inwazyjnych komórkach śródbłonka. Szczególną uwagę poświęcono E-kadherynie, jako że uczestniczy ona w przemianie nabłonkowo-śródmiąższowej (EMT), procesie wyzwalającym wzrost guza w wielu typach nowotworzenia. E-kadheryna wraz z innymi molekułami posłużyła do diagnozowania i prognozowania nowotworów. Konsorcjum stworzyło zwierzęce modele raka endometrium i gruczołu krokowego do badania progresji guza i badań przesiewowych skuteczności różnych leków. Ponadto te narzędzia przedkliniczne mogą być użyte do walidacji przyszłych celów terapeutycznych. Reasumując, uczestnicy projektu PROTBIOFLUID stworzyli sieć, która będzie kontynuować współpracę dotyczącą innowacyjnego diagnozowania. Wygenerowane biomarkery i narzędzia mogą ułatwić szybkie diagnozowanie i leczenie nowotworów.

Słowa kluczowe

Biomarkery, nowotwór, diagnozowanie, ETV5, E-kadheryna, przemiana nabłonkowo-śródmiąższowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania