Skip to main content

KiiCS - Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inkubatory pomysłów

Grupa instytucji z UE, przede wszystkim ośrodków naukowych i instytucji artystycznych, zajęła się promowaniem ukierunkowanej współpracy między naukowcami i artystami. Inicjatywa inkubacji pomysłów przyciągnęła ponad 5000 zgłoszeń od dorosłych i młodzieży, z których wyłoniono 24 projekty o realnym potencjale rynkowym.

Technologie przemysłowe

Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie gospodarcze innowacji w ostatnich latach, każdy sposób wspomagania kreatywności może być interesujący dla biznesu. Artyści to osoby kreatywne niejako z definicji, stąd też propozycja wykorzystania ich kreatywności poprzez stworzenie warunków do wspólnej pracy artystów i naukowców. Założeniem finansowanego ze środków UE projektu KIICS (KiiCS - Knowledge incubation in innovation and creation for science) było umożliwienie takich interakcji i dokumentowanie ich efektów. Z innych celów należy wskazać zachęcanie młodzieży do interesowania się tematami naukowymi i promowanie działań pokrewnych poprzez dostarczanie stymulacji i wsparcia dla artystów. Istotnym celem było też dążenie do wprowadzenia na rynek ewentualnych powstających innowacji. W ramach projektu KIICS udostępniono i przetestowano szereg modułów (inkubatorów) umożliwiających wspólną pracę artystom, naukowcom, technologom i innym osobom zainteresowanym rozwijaniem kreatywności. W skali ogólnoeuropejskiej ponad 5000 uczestników wzięło udział w działalności łącznie 15 modułów: dziewięciu dla dorosłych i sześciu dla młodzieży w wieku 14–17 lat. Wśród wyników projektu znalazły się nie tylko faktyczne efekty współpracy, ale również nowe formaty i metodologie tworzenia inkubatorów. W toku prac przygotowano przewodnik instruktażowy zaprezentowany specjalistom z branży podczas warsztatów i innych wydarzeń. Przewodnik przetłumaczono na siedem języków. Badacze opracowali podsumowanie głównych wniosków i rekomendacji programowych. Wyniki całego przedsięwzięcia to 24 innowacyjne pomysły, poszerzenie umiejętności, stworzenie nowych, interdyscyplinarnych przestrzeni współpracy i umocnienie partnerstw lokalnych. Eksperymentowano też z procesami przybliżania znaczenia nauki społeczeństwu, eksploracji istniejących inicjatyw współpracy partnerskiej i tworzenia kursów interdyscyplinarnych dla lokalnych szkół. Przedmiotem projektu KIICS było produktywne zgłębianie korzyści ze współpracy między dyscyplinami artystycznymi i naukowymi. Uzyskane wyniki mogą przynieść bardziej efektywne modele kreatywności dla biznesu, a dzięki temu również nowe produkty.

Słowa kluczowe

Naukowcy, artyści, inkubatory, innowacja, inkubacja wiedzy, nauka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania