Skip to main content

New inter-scale techniques for damage analysis of novel composite architectures

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe metody modelowania uszkodzeń materiałów kompozytowych

Naukowcy z UE opracowali metody modelowania wieloskalowych zjawisk dotyczących zmian strukturalnych w materiałach kompozytowych poddanych naprężeniom. Wyniki tych badań pomagają w przewidywaniu uszkodzeń i optymalizacji projektowania złożonych struktur kompozytowych.

Technologie przemysłowe

Zapotrzebowanie na bardziej wydajne i funkcjonalne materiały pobudza rozwój w dziedzinie projektowania materiałów kompozytowych. W efekcie kompozyty wzmocnione włóknami stają się coraz bardziej skomplikowane i często przystosowuje się je do specjalnych potrzeb różnych branż. Istnieje wiele technik wzmacniania materiałów kompozytowych, takich jak plecenie 3D, przeplatanie i haftowanie — wszystkie one mają wspólną cechę: brak reprezentatywnego bloku na poziomie przędzy. Dlatego materiałów tych nie uznaje się za jednorodne w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Utrudnia to określanie naprężeń i odkształceń powstających pod wpływem sił działających na materiały kompozytowe. W ramach finansowanego ze środków UE projektu INTERCOM (New inter-scale techniques for damage analysis of novel composite architectures) naukowcy uprościli modelowanie akumulacji uszkodzeń i wad kompozytów, opracowując całkowicie nowy model wieloskalowy, uwzględniający wszystkie niejednorodności i składniki materiału. Zaproponowana metodologia zastosowana do kompozytów pozbawionych reprezentatywnego elementu charakterystycznego jest oparta na rozdzieleniu przestrzeni i skali. Zespół wykazał, że złożone oddziaływanie między komórkami podstawowymi w nieokresowych laminatach tekstylnych może zostać z powodzeniem zreplikowane przy pomocy analizy pojedynczych komórek podstawowych. Opracowano bibliotekę nowych narzędzi numerycznych, które pomogły w stworzeniu modeli geometrycznych wzorcowanych kompozytów wzmacnianych włóknami, posiadających różną grubość, zniekształcenia i zakrzywienie nitek skręconych. Doświadczenia przeprowadzone na kompozytach wyprodukowanych przy pomocy różnych metod umożliwiły ocenę nowych modeli względem naprężeń powierzchniowych, powstawania uszkodzeń, pogorszenia sztywności, trybów uszkodzeń i wzorców spękań. Metodologia opracowana w projekcie INTERCOM ułatwia opisywanie i przewidywanie wad struktur kompozytowych. W przyszłości zostanie ona udoskonalona i zastosowana do poprawy właściwości materiałów kompozytowych nie tylko na poziomie struktury, ale także komponentów.

Słowa kluczowe

Zmiany strukturalne, materiały kompozytowe, analiza uszkodzeń, model wieloskalowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania