Skip to main content

A Foundation for Engineering Decentralized Self-Adaptive Software Systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe samoadaptujące się oprogramowanie znajduje zastosowanie w niezliczonych dziedzinach

Nowy model umożliwiający tworzenie lepszych samoadaptujących się systemów oprogramowania okazuje się już przydatny w rozwijaniu aplikacji wspomagających opiekę nad osobami starszymi oraz w innych ważnych dziedzinach.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Dynamiczne i elastyczne systemy oprogramowania zaczynają pełnić rolę szkieletu naszego społeczeństwa, obsługując wszystkie dziedziny życia, od produkcji po media. Ważnym problemem pozostaje jednak dbanie o ciągle wysoką jakość oprogramowania poprzez adaptację do wymagań użytkowników lub zmian zachodzących w środowisku, a rozwiązaniem może być tu samoadaptacja. Mimo dużych postępów w tym obszarze, konieczne jest uzyskanie brakującej wiedzy technicznej i naukowej, która umożliwi przeprowadzanie tych adaptacji poprzez jeden scentralizowany moduł. W ramach projektu FEDERATES (A Foundation for engineering decentralized self-adaptive software systems), finansowanego ze środków UE, opracowano nowe podejście do tworzenia zdecentralizowanych systemów samoadaptujących się. Aby tego dokonać, zespół przeanalizował dostępną literaturę na temat aktualnych teorii dotyczących samoadaptacji, najnowszych systemów samoadaptujących się, wykorzystania zasady zmienności w samoadaptacji oraz radzenia sobie z niepewnością w takich systemach. Następnie przeprowadzono testy, aby potwierdzić, że zewnętrzne pętle sprzężenia zwrotnego przyczyniają się do udoskonalenia systemów samoadaptujących się, a także opracowano model łączący adaptację i ewolucję w celu zapewnienia stabilności. Po przeanalizowaniu różnych zdecentralizowanych mechanizmów sterowania i zasad samoadaptacji umożliwiających tworzenie systemów wieloagentowych i opartych na usługach uczestnicy inicjatywy FEDERATES zaprojektowali zbiorcze systemy inteligentne, umieszczające ludzi w pętli. Następnie przygotowano nowy plan działań badawczych dotyczący obsługi oprogramowania pośredniczącego umożliwiającego tworzenie zdecentralizowanych systemów adaptacyjnych. Trzeci etap projektu polegał na opracowaniu ujednoliconego modelu referencyjnego dotyczącego systemów samoadaptujących się, z wykorzystaniem odnośnych badań na temat inteligentnego monitorowania ruchu i mobilnego uczenia się. W efekcie powstały nowe szablony do projektowania systemów samoadaptujących się oraz narzędzie ActivFORMS, konkretna instancja zabezpieczeń ciągłych. Do walidacji badań wykorzystano różne zastosowania dotyczące technologii mobilnych, m-learningu, robotyki oraz zdalnej opieki nad osobami starszymi w ramach e-zdrowia. Do rozpowszechniania informacji o tych pracach wykorzystano samouczki, wydarzenia naukowe, webinaria, publikacje i warsztaty. Kilka firm partnerskich wykorzystało te rozwiązania do stworzenia nowych technologii, w tym aplikacji związanych ze zdalną opieką nad seniorami czy rehabilitacją. Omawiany projekt niewątpliwie przyczynił się do udoskonalenia zdecentralizowanych systemów oprogramowania samoadaptującego się.

Słowa kluczowe

Oprogramowanie samoadaptujące się, opieka nad osobami starszymi, FEDERATES, zbiorcze systemy inteligentne, robotyka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania