Skip to main content

Virtual Cyber-Physical Systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Udoskonalanie systemów cyber–fizycznych

Grupa UE badała teoretyczne i praktyczne aspekty systemów cyber–fizycznych (CPS). Oprócz wieloaspektowego programu szkoleniowego, wynikiem programu było wiele prac naukowych na temat systemów sterowania, przetwarzania w chmurze i adaptacyjnego zarządzania zasobami.

Gospodarka cyfrowa

Systemy CPS to sieci elementów obliczeniowych działających jako całość w celu kontrolowania procesu fizycznego. Przykłady obejmują bezprzewodowe sieci czujników, autonomiczne systemy samochodowe i zastosowania w zarządzaniu ruchem. Systemy CPS są generalnie zaprojektowane jako sieci posiadające fizyczne wejście i wyjście, a nie jako urządzenia autonomiczne. W związku z tym, odpowiedni projekt takich systemów wymaga uwzględnienia wszystkich czynników obliczeniowych i fizycznych. Finansowany ze środków UE projekt "Virtual cyber-physical systems" (VICYPHYSYS) miał za zadanie opracować przewodnią teorię i metodologię projektowania systemów CPS. Jednoosobowy projekt trwał dwa lata i rozpoczął się w marcu 2012 r. Badania skupiały się na całościowym projekcie systemów CPS. Zagadnienia obejmowały systemy sterowania, przetwarzanie w chmurze i adaptacyjne zarządzanie zasobami. Efektem projektu są cztery publikacje w pismach naukowych i siedem prezentacji na konferencjach. Kolejne trzy opracowania do pism naukowych zostały złożone i czekają na zatwierdzenie. Ponadto, w ramach projektu zorganizowano program szkoleniowy. Wiązało się to z uczestnictwem w kursach na Uniwersytecie w Lund (Szwecja), współprowadzeniem wielodyscyplinarnej konferencji i opracowaniem kursu dla doktorantów. VICYPHYSYS rozszerzył dziedzinę systemów CPS, w tym zarówno teorię przewodnią jak i zastosowania do projektów.

Słowa kluczowe

Systemy cyber–fizyczne, systemy sterowania, przetwarzanie w chmurze, adaptacyjne zarządzanie zasobami, elementy obliczeniowe, proces fizyczny, projekt całościowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania