Skip to main content

Transition versus Transformation: comparing paths to democratic change in the former USSR using case study based evidence from civil society, international aid and domestic politics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Transformacja byłego ZSRR

Badacze zajęli się tematyką zależności między społeczeństwem obywatelskim, pomocą międzynarodową i strukturami państwowymi. Prace pozwoliły uzyskać wgląd w problematykę planowania, wprowadzania i stosowania metod konsolidacji państw poradzieckich w różnych kontekstach politycznych, gospodarczych i geopolitycznych w badanym regionie.

Społeczeństwo

Ogromne zmiany zaistniałe w tym regionie po rozpadzie Związku Radzieckiego były już przedmiotem wielu badań. Dotychczas brakowało jednak szczegółowych analiz zależności między zmianami społecznymi i politycznymi a demokratyzacją w byłych republikach radzieckich. W ramach finansowanego przez UE projektu TRANSFOR (Transition versus Transformation: comparing paths to democratic change in the former USSR using case study based evidence from civil society, international aid and domestic politics) zajęto się badaniem tego zagadnienia. Zebrano międzynarodowy i wielokulturowy zespół badaczy. Wspólnie zajęli się oni analizą przebiegu konsolidacji poradzieckiej w regionie. Prace objęły koordynację badań, współpracę różnych organizacji i szkolenia. W ramach szkoleń partnerzy sieci mogli poznać różne kultury pracy i orientacje merytoryczne. Podczas warsztatów i konferencji omawiano wnioski i rozwijano dalszą współpracę. Upowszechnianie wyników miało postać wspólnych publikacji i działań kontynuacyjnych. Prace projektu TRANSFOR umożliwiły badaczom specjalizację w analizowanej dziedzinie i przygotowanie drogi dla przyszłych badań.

Słowa kluczowe

Społeczeństwo obywatelskie, konsolidacja poradziecka, Związek Radziecki, polityka międzynarodowa, polityka krajowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania