Skip to main content

Protection of Critical Infrastructures against High Power Microwave Threats

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona infrastruktury publicznej przed atakami elektromagnetycznymi

Istnieje pilna potrzeba podjęcia działań w celu zapewnienia ochrony krytycznej infrastruktury przed coraz poważniejszym zagrożeniem, jakie mogą stanowić ataki elektromagnetyczne. Zbadanie takich zagrożeń i ich potencjalnego wpływu oraz opracowanie odpowiednich metod przeciwdziałania przyjęto za cel jednej z inicjatyw UE.

Technologie przemysłowe

Niejądrowe impulsy elektromagnetyczne (NNEMP), mikrofale o dużej mocy (HPM) i inne impulsy na częstotliwościach radiowych są badane przez wojsko jako potencjalna broń bojowa i antyterrorystyczna mająca uszkadzać urządzenia i układy elektroniczne. Te same technologie stanowią też jednak niepokojąco realne zagrożenie ze względu na ryzyko użycia przez przestępców i terrorystów, którzy mogliby w ten sposób wyrządzić znaczne szkody, od wyłączania sieci energetycznych po niszczenie sieci urządzeń elektronicznych. Aby zapewnić ochronę krytycznej infrastruktury przed zagrożeniami elektromagnetycznymi, powołano do życia finansowany ze środków UE projekt HIPOW (Protection of critical infrastructures against high power microwave threats), którego zadaniem jest opracowanie prototypowego czujnika eliminującego promieniowanie oraz podręcznika i innych dokumentów opisujących proponowane metody wykrywania i przeciwdziałania. Zostanie też przygotowana baza wiedzy zawierająca nietajne informacje na temat zagrożeń związanych z atakami NNEMP i HPM oraz możliwości chronienia krytycznej infrastruktury. W pierwszym okresie sprawozdawczym partnerzy projektu przeprowadzili analizę zagrożeń i ocenę ryzyka dla ataków NNEMP i HPM. Badano wpływ ataków NNEMP i HPM na obiekty niezbędne do funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Zagrożone są między innymi obiekty infrastruktury publicznej, elektrownie, systemy transportu, usługi finansowe, telekomunikacja i usługi łączności bezprzewodowej. Wybrane obiekty cywilne z tych kategorii poddano testom w celu ustalenia ich odporności na ataki NNEMP i HMP. Badacze ocenili też skuteczność uodparniania obiektów, stanowiącego jedną z dwóch głównych strategii ochrony, i wykonalność prac uodparniających zgodnych z istniejącymi metodami i standardami ochrony. Badania zaowocowały dwoma utajnionymi raportami dotyczącymi zagrożeń i możliwości ataków NNEMP i HPM, stopnia podatności krytycznej infrastruktury na ataki oraz przeglądu odpowiednich ram prawnych i architektur uodparniania w zakresie NNEMP i HPM. Prace projektu HIPOW pozwolą ustawodawcom i innym zainteresowanym instytucjom uzyskać jasny obraz zagrożeń NNEMP i HPM dla krytycznej infrastruktury oraz możliwości zwalczania tych zagrożeń. Efektem będzie znaczące ograniczenie rozdrobnienia pod względem świadomości ataków NNEMP i HPM oraz gotowości na takie zagrożenia w całej Europie.

Słowa kluczowe

Ataki elektromagnetyczne, krytyczna infrastruktura, niejądrowe impulsy elektromagnetyczne, mikrofale o dużej mocy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Technologie przemysłowe

24 Stycznia 2023