Skip to main content

Bioassay integration under the European Water Framework Directive:
A step towards an ecological approach

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze testy dla europejskich zbiorników wodnych

Zarządzanie europejskimi zbiornikami wodnymi w sposób bardziej przyjazny dla środowiska wymaga przeprowadzania ciągłych ocen i weryfikacji. Nowe testy biologiczne i biomarkery najprawdopodobniej przyczynią się do zwiększania skuteczności tych testów.

Zmiana klimatu i środowisko

Jednym z wielu wyzwań, przed którymi stoi nasza planeta w wyniku zmian klimatycznych i degradacji środowiska, jest niedobór wody. Ramowa dyrektywa wodna (WFD) określa przepisy dotyczące zbiorników wodnych w Europie i jej celem jest zapewnienie, że mogą one poszczycić się "dobrym stanem wód" dzięki skutecznym testom chemicznym i ekologicznym. Mając to na uwadze, celem finansowanego przez UE projektu QWATER (Bioassay integration under the European Water Framework Directive: A step towards an ecological approach) było pójście o krok dalej dzięki badaniom związków przyczynowo-skutkowych w ramach oceny jakości środowiska. Zespół pracował nad zintegrowaniem biotestów toksyczności krótkoterminowej z biomarkerami w ocenach WFD w celu ustalenia wzorów przyczynowo-skutkowych występujących w zbiornikach wodnych, w których panują suboptymalne warunki ekologiczne. Aby osiągnąć ten cel, zespół opracował tanie biotesty toksyczności do przeprowadzania na miejscu na określonych gatunkach zwierząt w odniesieniu do różnych kluczowych funkcji pełnionych w ekosystemie. Następnie zintegrowano biomarkery i ustalono, w jaki sposób te elementy jakości — testy biologiczne i biomarkery — wspomagają standardowe podejście stanu jakości ekologicznej wykorzystywane do oceny jakości wody. W ramach projektu QWATER ustalono, że testy biologiczne stanowią tanie narzędzie do oceny toksyczności osadów w estuarium rzek, po pomyślnym rozróżnieniu między zanieczyszczonymi a niezanieczyszczonymi ujściami rzek. Zespół przeprowadził kilka innych badań na poparcie tych ustaleń, podkreślając znaczenie stosowania podejścia łączonego w celu uzyskania bardziej dokładnej oceny kondycji ekosystemu. Testy biologiczne wykazały ponadto, że opracowane wskaźniki ekotoksykologiczne mogą w znacznym stopniu przyczynić się do oceny zbiorników wodnych i zarządzania nimi zgodnie z wytycznymi WFD. Narzędzia te mogą pomóc stworzyć nowe skuteczne, tanie i czułe protokoły zgodne z wytycznymi dyrektywy WFD, która jest wdrażana w całej Europie. Omawiany projekt może docelowo umożliwić tworzenie bardziej ekologicznego podejścia do zarządzania zbiornikami wodnymi w Europie.

Słowa kluczowe

Zbiorniki wodne, biomarkery, WFD, QWATER, testy biologiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Kształtowanie polityki i wytyczne
Zmiana klimatu i środowisko

23 Maja 2017