European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Jak uzyskać bezpłatny dostęp do terenów badań ekologicznych w 19 krajach

Chcesz za darmo dostać się na tereny badań ekologicznych w całej Europie? W ramach wspieranego przez Unię Europejską projektu jak dotąd ponad 60 naukowców otrzymało 400 000 EUR na badania w tych miejscach.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Naukowcy zajmujący się dziedziną bioróżnorodności, biogeochemii, hydrologii i badań społeczno-ekologicznych mają teraz szansę na swobodny dostęp do lokalizacji badań ekologicznych. Taką możliwość daje najnowsze zaproszenie do składania wniosków o dostęp transnarodowy i dostęp zdalny uruchomione przy wsparciu finansowanych przez UE projektów eLTER PPP i eLTER PLUS. Długoterminowe badania ekosystemów (ang. long-term ecosystem research, LTER) odgrywają ważną rolę w światowych wysiłkach na rzecz lepszego zrozumienia ekosystemów. Misją europejskiego projektu LTER (eLTER) jest promowanie badań o dużym znaczeniu i pogłębianie wiedzy na temat połączonego wpływu zmiany klimatu, utraty różnorodności biologicznej, degradacji gleby, zanieczyszczenia i niezrównoważonego wykorzystania zasobów na szereg europejskich ekosystemów i systemów społeczno-ekologicznych. Mając na uwadze ten cel, eLTER udostępnia swoją infrastrukturę badawczą naukowcom zaangażowanym w projekty ekologiczne i społeczno-ekologiczne na małą lub średnią skalę, przyznając jak dotąd 400 000 EUR ponad 60 naukowcom. Aby prowadzić swoje badania, wybrani wnioskodawcy mogą odwiedzić jeden lub więcej z 34 długoterminowych ośrodków badawczych w 19 krajach europejskich (dostęp transnarodowy) lub określić działania, które mają być wykonane w ich imieniu przez lokalny personel (dostęp zdalny). Jak czytamy w artykule prasowym zamieszczonym w serwisie „EurekAlert!”, wszystkie obiekty objęte programem dostępu transnarodowego i zdalnego „są wyposażone w najnowocześniejsze oprzyrządowanie umożliwiające przeprowadzenie kompleksowych ekologicznych kampanii pomiarowych i eksperymentalnych”. Badacze mają dostęp do długoterminowych danych w tych lokalizacjach, które to dane można wykorzystać na potrzeby porównania lub odniesienia. Naukowcom zapewniono również zaplecze informatyczne konieczne do przesyłania, przechowywania i przetwarzania danych. Lokalizacje te wybrano tak, aby reprezentowały wszystkie europejskie strefy biogeograficzne, w tym lasy, pola uprawne, pustynie, łąki, rzeki, jeziora, tajgi, tundry, regiony przybrzeżne i strefy alpejskie. Preferowane są projekty badawcze prowadzone w wielu miejscach, choć wspierane projekty mogą również koncentrować się na jednej lokalizacji.

Kto może złożyć wniosek?

Program jest otwarty dla każdego użytkownika, bez formalnych warunków dotyczących wykształcenia czy kwalifikacji. Chociaż większość dotychczasowych użytkowników to naukowcy na wczesnym etapie kariery, program jest też otwarty dla podmiotów z sektora przedsiębiorstw, przemysłu, społeczeństwa obywatelskiego i ogółu społeczeństwa. Jednakże, aby móc złożyć wniosek, organizacja, z którą dany użytkownik jest związany, nie może być usytuowana w kraju, w którym znajduje się lokalizacja, do której chce on uzyskać dostęp. Podobnie w przypadku grupy wnioskodawców: większość jej członków musi pracować w kraju innym niż kraj, w którym położona jest lokalizacja, do której grupa chce uzyskać dostęp. Przed złożeniem wniosku użytkowników zachęca się do zapoznania się ze szczegółami programu, które opisano w dokumencie „Program eLTER PLUS TA-RA” dostępnym do pobrania pod następującym linkiem. Aby ubiegać się o dostęp, użytkownicy muszą wypełnić szablon wniosku, opisując swój pomysł naukowy i wskazując miejsce lub miejsca, którymi są zainteresowani. Wnioski należy składać w formacie Word na adres ta-ra@elter-ri.eu. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2023 r. Po zamknięciu zaproszenia do składania wniosków przesłane wnioski zostaną poddane szczegółowej weryfikacji, obejmującej sprawdzenie kwalifikowalności i wiarygodności oraz ocenę naukową. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wyniku w dniu 31 marca 2023 r. Realizacja projektów eLTER PPP (eLTER Preparatory Phase Project) i eLTER PLUS (European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS) zakończy się w styczniu 2025 r. Więcej informacji: strona projektu eLTER PPP strona projektu eLTER PLUS

Słowa kluczowe

eLTER PPP, eLTER PLUS, badania naukowe, badania ekologiczne, dostęp zdalny, dostęp transnarodowy, ekosystem, system społeczno-ekologiczny

Powiązane artykuły