Skip to main content

The Industrial Biotech Research and Innovation Platforms Centre - towards Technological Innovation and solid foundations for a growing industrial biotech sector in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wsparcie dla biotechnologii przemysłowej

Wykorzystanie biotechnologii w procesach przemysłowych to jedna z najbardziej obiecujących metod otwierania nowych rynków dla produktów przy jednoczesnym ograniczaniu zanieczyszczeń, ilości odpadów surowcowych i kosztów. W ramach pewnego unijnego projektu określono bariery dla biotechnologii przemysłowej, tak aby umożliwić ich wyeliminowanie.

Technologie przemysłowe

Celem projektu BIO-TIC (The Industrial Biotech Research and Innovation Platforms Centre - towards Technological Innovation and solid foundations for a growing industrial biotech sector in Europe), finansowanego ze środków UE, było zidentyfikowanie i pokonanie barier utrudniających wprowadzanie biotechnologii przemysłowej na rynek, a tym samym zwiększenie konkurencyjności. Naukowcy koncentrowali się na pięciu grupach produktów o największym potencjale dla Europy oraz na sformułowaniu zaleceń ułatwiających przezwyciężanie barier dla innowacji. Grupy produktów wybrano na podstawie ich potencjału innowacyjności, korzyści socjoekonomicznych i wpływu na środowisko. Cztery z pięciu obszarów produktowych były związane z biomasą: biologiczne środki powierzchniowo czynne, biopaliwa dla transportu, bioplastiki i prekursory chemiczne dla innych produktów. Piątą grupę stanowiły rozwiązania przekształcające dwutlenek węgla generowany przy spalaniu paliw kopalnych (na przykład pochodzący ze spalin z elektrowni) w nowatorskie produkty. Szczegółowa analiza barier technologicznych w pięciu przedmiotowych obszarach wykazała, że potrzeby badawczo-rozwojowe pięciu badanych przedsiębiorstw w znacznym stopniu pokrywają się. Najpoważniejszą trudnością okazał się brak konkurencyjności kosztowej europejskich produktów biotechnologii przemysłowej. Uczeni opracowali prototypowe narzędzie, umożliwiające mierzenie zrównoważoności prototypów biotechnologii przemysłowej. Pomoże ono w ocenie zalet produktów biotechnologii przemysłowej, zarówno w porównaniu z odpowiednikami wytwarzanymi z pochodnych paliw kopalnych, jak i między poszczególnymi produktami biotechnologii przemysłowej. Dzięki temu konsumenci i użytkownicy będą mogli znajdować produkty o najlepszych parametrach w zakresie zrównoważonego rozwoju. Narzędzie przyda się także przemysłowi, prawodawcom i naukowcom w pracach nad kryteriami zrównoważoności produktów pochodzenia biologicznego. Przyczyni się w ten sposób do przyspieszenia wprowadzania na rynek biologicznych alternatywnych produktów, przynosząc znaczące korzyści środowisku. Partnerzy projektu opracowali również i przetestowali metodologię oceny ilości biomasy używanej w produktach przemysłowych w UE. Metodologia taka ma kluczowe znaczenie dla dokładnego oszacowania skuteczności polityk w tej dziedzinie oraz dla zaproponowania działań naprawczych i promowania sektora. Dzięki projektowi BIO-TIC umocniono pozytywne środowisko dla innowacji w europejskich biotechnologiach przemysłowych. Zwiększenie konkurencyjności i szybsze tworzenie nowych produktów będzie oznaczać nowe miejsca pracy dla obywateli UE i mniejszy wpływ działalności przemysłowej na środowisko.

Słowa kluczowe

Biotechnologia przemysłowa, BIOTIC, oddziaływanie na środowisko, biomasa, bariery technologiczne, odpowiedniki paliw kopalnych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania