Skip to main content

SUstainable PREdictive Maintenance for manufacturing Equipment

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjne narzędzia i metody do konserwacji sprzętu produkcyjnego

Utrzymanie linii produkcyjnej w ciągłym ruchu ma kluczowe znaczenie dla gospodarki i konkurencyjności europejskiego sektora wytwórczego. W ramach jednej z inicjatyw UE opracowano technologie wspomagające w celu minimalizowania zakłóceń w procesie produkcji.

Technologie przemysłowe

Współczesna produkcja przemysłowa wykorzystuje technologie planowania i kontrolowania konserwacji sprzętu. Choć istniejące rozwiązania pomagają określać stan sprzętu podczas eksploatacji i prognozować terminy konserwacji, ich stosowanie ma negatywny wpływ na wydajność. Jak dotąd nie udało się jeszcze uzyskać prawidłowego przewidywania awarii ani metodami tradycyjnymi, ani bardziej nowoczesnymi. W ramach finansowanego przez UE projektu SUPREME (Sustainable predictive maintenance for manufacturing equipment) wprowadzono rozwiązania, które pozwolą skuteczniej zapobiegać nieoczekiwanym awariom maszyn produkcyjnych w celu ograniczania czasu przestojów, kosztów napraw i zużycia energii. Partnerzy projektu opracowali i zastosowali najnowocześniejsze narzędzia przetwarzania sygnałów i danych dla potrzeb planowania konserwacji predykcyjnej i ograniczania zużycia energii. Ulepszono też istniejące narzędzia konserwacyjne i stworzono nowe. Wykorzystując nowe rozwiązania oparte na technologiach inteligentnych, stworzono zaawansowaną metodologię konserwacji predykcyjnej, która zapewnia prawidłowe prognozowanie usterek i optymalne planowanie prac serwisowych. Zastosowana metoda zintegrowana zwiększa produktywność, ogranicza czas przestoju maszyn i zwiększa wydajność wykorzystania energii. Badacze z zespołu SUPREME pomyślnie zademonstrowali opracowane narzędzia konserwacji predykcyjnej w papierni we Francji. Nowa metoda konserwacji prewencyjnej znacząco ogranicza ryzyko, dając łączne oszczędności sięgające 20% w porównaniu ze strategiami konserwacji prewencyjnej. Potencjalne oszczędności energii wynoszą około 5%. Projekt SUPREME przyczynił się do zwiększenia produktywności, bezpieczeństwa, ochrony, opłacalności i wydajności energetycznej technik monitorowania stanu sprzętu. Powinno to zwiększyć konkurencyjność przemysłu papierniczego przy jednoczesnym zachowaniu miejsc pracy w Europie.

Słowa kluczowe

Sprzęt produkcyjny, SUPREME, konserwacja predykcyjna, zużycie energii, przestoje maszyn

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania