Skip to main content

Brazilian Bureau to Enhance the Bilateral Cooperation between Brazil and Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowy początek współpracy między UE a Brazylią

Poprawa współpracy między państwami członkowskimi UE a Brazylią przyczyniła się do zbudowania trwałego partnerstwa, które na nowo pobudza i innowacyjność i rozwój badań naukowych.

Gospodarka cyfrowa
Badania podstawowe

Brazylia, największy kraj Ameryki Łacińskiej i siódma co do wielkości gospodarka na świecie, to silny potencjalny partner w dwustronnej współpracy z UE w dziedzinie nauki, technologii i innowacji (ST&I). Finansowany przez UE projekt B.BICE+ (Brazilian bureau to enhance the bilateral cooperation between Brazil and Europe) umocnił współpracę w tych obszarach. U podstaw projektu leży wzajemność, która umacnia współpracę w zakresie innowacji i usprawnia działania koordynacyjne między Brazylią a państwami UE. Projekt promował dialog polityczny i przyczynił się do opracowania planu działań dla UE i Brazylii w obszarze ST&I. Pomógł zbudować trwałe partnerstwa łączące strony, które dzieli Ocean Atlantycki, i zachęcał do podejmowania wspólnych inicjatyw między tymi dwoma ważnymi regionami świata. W obu regionach zespół projektu zwiększył świadomość dotyczącą programów brazylijskich i europejskich, a także innych programów, które sprzyjają badaniom, innowacjom i współpracy. Konsorcjum projektu, w którego skład wchodzą organizacje publiczne i/lub prywatne z Brazylii, Francji, Niemiec i Grecji, osiągnęło już szereg ważnych rezultatów. Zalicza się do nich opracowanie kompletnej bazy danych brazylijskich zaproszeń do składania wniosków projektowych, zwłaszcza tych otwartych dla uczestników z UE. Innym osiągnięciem projektu B.BICE+ było zorganizowanie licznych Dni Informacji, w ramach których promowano w Brazylii przyszły europejski program ramowy Horyzont 2020, a także przeprowadzenie analizy wykonalności dotyczące biur kontaktowych europejskich organizacji badawczych. Powołano grupę zadaniową ds. wspólnych działań, której rolą było wspieranie sesji unijno-brazylijskich podczas konferencji Bio Latin America oraz warsztatów South-South Workshop on Tropical and South Atlantic Research Collaboration. Zespół projektowy zorganizował w Brazylii i w Europie dwa fora ST&I dotyczące najlepszych praktyk w zakresie transferu technologii i zarządzania własnością intelektualną, a także opracował artykuły opublikowane w Online Guide to Innovation oraz wspierał działania twinningowe. Wspólny komitet ds. współpracy w zakresie ST&I opracował tabelę wyników dotyczącą współpracy między UE a Brazylią, a także poszerzył rolę instytucji państwowych w partnerstwie między Unią Europejską a Brazylią. Inicjatywy te odtwarzają warunki struktury innowacji, jakie panują zarówno w Brazylii, jak i w UE, zrozumiałe dla właściwych stron zainteresowanych ST&I. Wspomagają wymianę, począwszy od przydzielania stypendiów wyjazdowych po zachęcanie do projektów twinningowych, w celu umocnienia łańcucha badań i innowacji. Ukazując możliwości finansowania i wspomagając programy działań na rzecz badań, rozwoju i innowacji, Brazylia i Europa zaczęły budować trwałe partnerstwa, które z pewnością przyniosą duże korzyści obu gospodarkom.

Słowa kluczowe

Dwustronna współpraca, ST&I, B.BICE+, transfer technologii, zarządzanie własnością intelektualną

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania