Skip to main content

Citizen Observatory Web

Article Category

Article available in the folowing languages:

Standardy dla danych pochodzących z crowdsourcingu

Unijny zespół badaczy opracował nowe standardy wykorzystywania zgromadzonych przez obywateli danych w badaniach środowiskowych. Stworzone narzędzia programowe zostały przetestowane na danych ze Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (WNBR, World Network of Biosphere Reserves) jako najlepszym zbiorze informacji z zakresu zarządzania zasobami.

Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo

Urządzenia mobilne są doskonałym źródłem danych gromadzonych przez obywateli, chociaż często dane te są przechowywane w silosach i nie są zgodne z jakimikolwiek standardami. Z tego powodu istnieje potrzeba zwiększenia ich przydatności do wykorzystania w procesach podejmowania decyzji i realizacji celów społecznych. W ramach finansowanego ze środków UE projektu COBWEB (Citizen observatory web) stworzono ogólną platformę infrastrukturalną do crowdsourcingu. Platforma ta ma postać dostępnego do pobrania zestawu oprogramowania narzędziowego przeznaczonego do generowania danych o jakości odpowiedniej dla podejmowania decyzji. Pomaga również integrować różne rodzaje danych, w tym dane ze źródeł środowiskowych, cybernetycznych i społecznych. Zespół przeanalizował możliwość połączenia platformy infrastrukturalnej z systemami informacji o biosferze oraz potencjał wynikający z wykorzystania WNBR. Następnie przeprowadził pilotażowe badania sytuacyjne w trzech głównych obszarach: tworzenie i sprawdzanie poprawności zestawów danych uzyskanych z danych satelitarnych, dane z monitorowania biologicznego i dane o powodziach. Badaczom udało się zaprojektować kilka komponentów platformy, jednak każdy z nich znajduje się na różnym poziomie gotowości technologicznej. Niektóre komponenty o wyższym poziomie gotowości zostały przetworzone na kody open-source. Badania dowiodły, że dane pochodzące od obywateli mogą zostać użyte do interoperacyjnego i elastycznego monitorowania środowiska. Naukowcy doszli do wniosku, że sieć WNBR, doskonałe i mało wykorzystywane źródło, może zmobilizować obywateli do gromadzenia danych o rezerwatach biosfery. WNBR zapewnia dostęp do ogromnej liczby zmotywowanych i zorganizowanych obywateli zainteresowanych zrównoważonym rozwojem. Zespół zademonstrował też korzyści wynikające z utworzenia ogólnego rozwiązania problemów związanych z automatyczną kontrolą jakości. Opracowane przez zespół rozwiązanie jest elastyczne i można je dostosować do wielu scenariuszy, jak również użyć do przetworzenia danych naukowych pochodzących od obywateli. Podejście zespołu COBWEB do zarządzania prywatnością i bezpieczeństwem danych miało wpływ ma Globalną Sieć Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS, Global Earth Observation System of Systems) i jest wykorzystywane w kolejnych projektach. Podjęta w ramach projektu inicjatywa SWE4CS (Sensor Web Enablement for Citizen Science) stanowi kolejny krok w kierunku standaryzacji. Jak dotąd udało się stworzyć zharmonizowany model umożliwiający wymianę danych od obywateli oraz rozwiązanie kwestii interoperacyjności semantycznej. Konsorcjum powołało do życia nową grupę roboczą OGC (Open Geospatial Consortium) ds. nauki obywatelskiej. Zadaniem tej grupy jest zapewnienie globalnej interoperacyjności. Uczestnicy projektu zorganizowali również szereg regularnych warsztatów. Opracowane przez zespół COBWEB nowe standardy wykorzystywania danych pochodzących od obywateli są obecnie używane w innych projektach, zaś odkryte podczas realizacji projektu COBWEB nowe źródła danych pomogą w rozwiązywaniu problemów środowiskowych i społecznych.

Słowa kluczowe

Badania środowiskowe, rezerwaty biosfery, COBWEB, sieć obserwacji obywatelskich, crowdsourcing

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania