Skip to main content

Support to the developmenT of a European SSA caPability

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona dla zasobów kosmicznych Europy

Systemy w przestrzeni kosmicznej stały się niezbędne dla usług o krytycznym znaczeniu dla gospodarki Europy, w tym bezpieczeństwa. Inicjatywa finansowana ze środków UE ułatwiła dialog między głównymi interesariuszami, obserwującymi przestrzeń kosmiczną pod kątem obiektów mogących zaszkodzić infrastrukturze na orbicie.

Technologie przemysłowe

Do tej pory informacje o wydarzeniach w przestrzeni kosmicznej pochodziły głównie z krajów latających w kosmos, takich jak Stany Zjednoczone. Jednakże Europa dysponuje bogatą wiedzą i zasobami umożliwiającymi monitorowanie i badanie obiektów kosmicznych. Skoordynowane podejście do zwiększenia orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (SSA) / obserwacji i śledzenia w kosmosie (SST), bazujące na badaniach i infrastrukturze dostępnej w Europie, zwiększyłoby możliwości Europy w tej dziedzinie. Taki był cel finansowanego przez UE projektu STEP (Support to the development of a European SSA capability). Projekt STEP, koordynowany przez Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (SatCen), promuje wspólne zrozumienie wyzwań technicznych związanych z SSA/SST. SSA leży u podstaw wszystkich działań w przestrzeni kosmicznej, pilnując, by satelity na orbicie nie zakłócały wzajemnie swej pracy, zapobiegając kolizjom i śledząc odpady kosmiczne. W szczególności projekt STEP skoncentrował się na zasadach świadczenia usług SSA/SST, w tym ostrzeżeniach o zbieżnych orbitach i fragmentacji obiektów kosmicznych. Poprzez zorganizowanie trzech tematycznych warsztatów, projekt zapewnił forum dla dyskusji między organizatorami a agencjami wnoszącymi elementy do infrastruktury SSA/SST, decydentami i użytkownikami. Dzięki skoordynowanej wymianie informacji określono charakterystyki społeczności użytkowników (począwszy od organów rządowych, a skończywszy na szerokim gronie odbiorców). Ponadto przeanalizowano odmienny charakter i potrzeby zaangażowanych społeczności. W tym celu opracowano dwa przykładowe interfejsy do usług SST dla przewidywania powrotu do atmosfery i ostrzeżeń o zbieżnych orbitach. Pomogły one w zebraniu informacji o potrzebach użytkowników oraz zdefiniowaniu możliwości funkcjonalnych dla przyszłych usług SST. W ramach projektu STEP zebrano cenne dane dla ułatwienia konfiguracji możliwości SSA/SST i elementów uzupełniających polityki SSA z uwzględnieniem międzynarodowych przepisów dotyczących przestrzeni kosmicznej. Autonomiczny SSA umożliwi Europie właściwe zarządzanie jej zasobami kosmicznymi, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności europejskiego przemysłu. Dwa promocyjne materiały wideo promocyjne wykonane w ramach projektu STEP są dostępne na stronie internetowej SatCen.

Słowa kluczowe

Zasoby kosmiczne, orientacja sytuacyjna w przestrzeni kosmicznej, obserwacja i śledzenie w kosmosie, przewidywanie powrotu do atmosfery, ostrzeżenia o zbieżnych orbitach, fragmentacja na orbicie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania