Skip to main content

SERVICE PROVISION OF GEOSPATIAL INTELLIGENCE IN EU EXTERNAL ACTIONS SUPPORT

Article Category

Article available in the folowing languages:

Usługi obserwacji Ziemi mają kluczowe znaczenie w sytuacjach kryzysowych

Szereg usług obserwacji Ziemi (EO) można wykorzystywać w działalności wywiadowczej, wczesnym ostrzeganiu i zarządzaniu kryzysowym, aby pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa publicznego. Uczestnicy unijnej inicjatywy dopracowali takie usługi, tak aby stały się one w pełni sprawne.

Gospodarka cyfrowa

W ostatnich latach, w ramach unijnych projektów z dziedziny bezpieczeństwa, takich jak G-MOSAIC, nakreślono wizję usług geoprzestrzennych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz określono luki z nimi związane, z zamiarem pobudzenia rozwoju sektora. Potrzebne były intensywniejsze prace badawczo-rozwojowe, by przekształcić te koncepcje w działające produkty i usługi. W oparciu o wcześniejsze inicjatywy, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu G-SEXTANT (Service provision of geospatial intelligence in EU external actions support) zajęli się lukami dotyczącymi technologii i zarządzania, aby opracować ustandaryzowane portfolio produktów i usług EO. Ogólnym celem było zaspokojenie potrzeb unijnych użytkowników usług działania zewnętrznego i interesariuszy, takich jak europejska usługa działania zewnętrznego (EEAS), w zakresie informacji geoprzestrzennych. Obejmują one mapowanie i produkty EO gotowe do zastosowania w sytuacjach kryzysowych. W tym celu partnerzy projektu przeprowadzili testy sześciu najważniejszych scenariuszy obejmujących usługi z zakresu bezpieczeństwa: klęski humanitarne i żywiołowe, konflikty o ziemię, badania jądrowe, monitorowanie nielegalnych upraw oraz nadzorowanie granic poza UE. Rezultaty projektu uwzględniają także opinie użytkowników, aby usprawnić działanie projektów i usług EO. Po określeniu scenariuszy rozpoczęto dostarczanie wstępnych usług i przyjmowanie wniosków od użytkowników. Usługi te objęły reagowanie na różne rodzaje zdarzeń oraz reagowanie okresowe i nieuzależnione od zdarzeń. Następnie opracowano narzędzia technologiczne i studia tematyczne dla każdego ze scenariuszy. W 2015 r. uczestnicy byli współorganizatorami warsztatów skierowanych do użytkowników z krajów ONZ oraz przedstawicieli ministerstw UE i organizacji obywatelskich. Celem wydarzenia, które odbyło się w Belgii, było zachęcenie uczestników do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i dialogu. Na zakończenie warsztatów Centrum Satelitarne Unii Europejskiej przedstawiło plan działań dotyczących przyszłego wdrażania usług oraz kolejne kroki, jakie będą podejmowane w tej dziedzinie. Prace przeprowadzone w ramach projektu pomogą w stworzeniu funkcjonalnych produktów i usług, które ułatwią analizowanie satelitarnych danych EO. Z rozwiązań tych skorzystają użytkownicy usług bezpieczeństwa, czego efektem będzie lepsza ochrona Europejczyków.

Słowa kluczowe

Obserwacja Ziemi, wczesne ostrzeganie, zarządzanie kryzysowe, G-SEXTANT, geoprzestrzenne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania