Skip to main content

Transforming SMEs in Creative Sectors through Business Model Innovation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjne modele biznesowe zwiększają konkurencyjność sektorów kreatywnych

Przy aktualnej niepewności ekonomicznej i globalnej konkurencji europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) działające w sektorach kreatywnych muszą zrewidować dotychczasowe procesy biznesowe i sięgnąć po nowe modele, aby zachować konkurencyjność. W ramach unijnej inicjatywy wprowadzane są nowe sposoby myślenia o biznesie i jego uprawiania.

Zmiana klimatu i środowisko

W kontekście zmian, jakie przechodzą branże kreatywne w Europie (głównie MŚP), ich modele biznesowe starzeją się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Aby skutecznie konkurować, te MŚP muszą zastosować innowacyjne procesy oraz metody tworzenia i dostarczania wartości. W tym kontekście, uczestnicy projektu REINVENT (Transforming SMEs in creative sectors through business model innovation), finansowanego ze środków UE, postanowili opracować, wdrożyć i przetestować narzędzia do tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych. Ogólnym założeniem jest wykazanie szczególnego znaczenia tej strategii dla europejskich MŚP sektora kreatywnego oraz możliwości jej wykorzystania do poprawy konkurencyjności. Aby je zrealizować, partnerzy projektu prowadzą badania empiryczne w trzech uczestniczących MŚP w Danii, na Islandii i w Polsce. Oceniają i testują innowacyjne modele biznesowe jako narzędzie wspierające konkurencyjność. Przygotowano szczegółową strategię promocyjno-informacyjną, aby dotrzeć do jak największej liczby MŚP i innych interesariuszy oraz aby poszerzyć wiedzę w dziedzinie innowacyjnych modeli biznesowych. Obejmuje ona działania informacyjne i networkingowe skierowane do ogółu społeczeństwa, prawodawców, naukowców i przemysłu, w tym w szczególności MŚP. Zespół przygotowuje także zalecenia wyszczególniające podejścia, metody i narzędzia umożliwiające europejskim MŚP tworzenie konkurencyjnych strategii. Uczestnicy projektu REINVENT proponują, by innowacyjne modele biznesowe stały się środkiem pozwalającym na przezwyciężenie barier utrudniających rozwój MŚP. Pokazują też, jak zmieniać praktyki biznesowe, tworzyć nowe rynki i uwalniać potencjał rozwoju.

Słowa kluczowe

Modele biznesowe, konkurencyjność, sektory kreatywne, MŚP, innowacyjne modele biznesowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania