Skip to main content

Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowoczesne spojrzenie na przyszłość rodziny i społeczeństwa

W ramach inicjatywy UE zbadano różnorodność form rodziny i nowych konfiguracji rodzinnych w celu stworzenia bardziej solidnej podstawy do opracowania polityki na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym.

Społeczeństwo
Badania podstawowe

Poważne zmiany w modelach rodziny w Europie wpływają na przebieg życia rodzinnego, czyli kolejność i tempo pewnych wydarzeń rodzinnych, takich jak ślub, czy narodziny dzieci, w życiu poszczególnych osób. Naukowcy uczestniczący w finansowanym przez UE projekcie FAMILIESANDSOCIETIES poszerzyli wiedzę na temat przemian w rodzinach europejskich oraz wyzwań wynikających z tych zmian. Zespół badał również rodziny z grupy ryzyka, a mianowicie rodziców samotnie wychowujących dzieci i rodziny wielodzietne, pary zamieszkujące oddzielnie, związki osób tej samej płci i rodziny przybrane. Wyniki dowodzą, że godzenie pracy zarobkowej i życia rodzinnego ma kluczowe znaczenie dla dobrego samopoczucia rodzin i dzieci, umożliwiając tym samym minimalizację podatności społeczeństw na problemy. Partnerzy projektu zbadali dynamikę rodziny wśród imigrantów i ich potomków. Wyniki pokazują znaczną różnorodność wzorców partnerstwa i modeli rodziny, na którą ma wpływ główny nurt w społeczeństwie oraz subkultury mniejszościowe. Grupy badawcze zajęły się również powiązaniami pomiędzy kwestiami płci i zmianami dotyczącymi rodziny. Badania pokazują, że dla nowych rodziców narodziny dziecka były jednym z wielu punktów zwrotnych prowadzących do zmian w podziale obowiązków związanych z opieką i do określania ról w wychowaniu rodzicielskim w zależności od płci. Analizy wskazują, że dzieci matek mniej wykształconych oraz, ogólnie, dzieci pochodzące z mniej uprzywilejowanych środowisk otrzymują znacznie więcej korzyści, jeśli uczęszczają do placówek formalnej opieki nad dziećmi, niż w przypadku opieki domowej. Negatywne powiązanie między separacją rodziców a osiągnięciami edukacyjnymi dzieci okazało się większe w przypadku osób z bardziej uprzywilejowanych środowisk. Wykazano również, że rodzaj oferowanych usług publicznych miał wpływ na nierówność płci i nierówność społeczno-gospodarczą. Płatności gotówkowe wzmocniły podział zadań w zależności od płci bardziej niż rzeczywiste świadczenia opiekuńcze, a ekspansja rynku opieki prywatnej przyczyniła się do nierówności społecznych. Utworzono trzy nowe bazy danych w celu zwiększenia dostępności informacji wykorzystywanych w badaniach dotyczących polityk mających znaczenie dla rodziny. Obejmują one przepisy dotyczące technik wspomaganego rozrodu, kwestie prawne dotyczące rodziców tej samej i różnej płci w Europie oraz inicjatywy w zakresie polityki rodzinnej UE dotyczące płodności. Projekt FAMILIESANDSOCIETIES pokazał, że polityka powinna uwzględniać różnorodność rodzin, oraz że równość płci i równość społeczna są niezbędnymi aspektami zrównoważonego rozwoju społecznego, a bezpieczeństwo gospodarcze, społeczne i prawne mają kluczowe znaczenie dla dobrego samopoczucia europejskich rodzin i pojedynczych osób.

Słowa kluczowe

Rodziny, społeczeństwo, przebieg życia, FAMILIESANDSOCIETIES, opieka, płeć, dobrobyt, nierówność

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania