Skip to main content

DEMOCRATISATION OF WATER AND SANITATION GOVERNANCE BY MEANS OF SOCIO-TECHNICAL INNOVATION

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozwiązania problemu nierówności w dostępie do sieci wodno-kanalizacyjnych

Choć w ostatnich dziesięciu latach w Brazylii i innych krajach Ameryki Łacińskiej dokonano istotnych postępów w zakresie poprawy dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnych, wiele sieci omija ubogie dzielnice, a jakość usług jest często niska. Problemem tym zajęli się uczestnicy pewnej unijnej inicjatywy.

Technologie przemysłowe

Finansowany ze środków UE projekt DESAFIO (Democratisation of water and sanitation governance by means of socio-technical innovation) wniósł wkład w wyeliminowanie strukturalnych nierówności społecznych i niesprawiedliwości w dostępie do tych usług. Ogólnym celem było wsparcie transformacji społecznej w zakresie dostępu do bezpiecznych sieci wodno-kanalizacyjnych na obszarach miejskich i wiejskich w regionie. Projekt DESAFIO koncentrował się na trzech następujących obszarach wymagających poprawy, a były to: interdyscyplinarna koordynacja między dyscyplinami społecznymi, przyrodniczymi i technicznymi oraz zaangażowanie obywateli-odbiorów i innych aktorów w badania; usprawniona współpraca międzysektorowa na różnych szczeblach i w różnych obszarach władzy; polityka demokratyczna, zamiast doraźnych interesów rynkowych i partyjnych w eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnych. Aby zrealizować te założenia, zaangażowano organizacje społeczeństwa obywatelskiego, władze państwowe i inne organizacje w przygotowanie, tworzenie, monitorowanie, ocenę i upowszechnianie innowacji społeczno-technicznych. Partnerzy projektu ocenili strategie w zakresie zrównoważonych innowacji społeczno-technicznych, analizując 10 studiów przypadków w Argentynie, Brazylii i Kolumbii. Dotyczyły one wcześniejszych i aktualnych zmian, a także nowych interwencji. Wnioski płynące z tych prac posłużyły za podstawę przy opracowywaniu i realizacji polityk. Zespół DESAFIO przygotował zbiór zaleceń pomagających w tworzeniu i wdrażaniu polityk, a także opracowywaniu i ocenie innowacji społeczno-technicznych w sektorze polityki. Ponadto, określono strategiczne obszary dla przyszłych badań. Projekt DESAFIO będzie miał duże pozytywne znaczenie dla badanych społeczności latynoamerykańskich. Dzięki omawianej inicjatywie społeczności zyskają więcej praw i będą aktywniej uczestniczyć w procesie demokratyzacji swoich krajów.

Słowa kluczowe

Sieci wodno-kanalizacyjne, Ameryka Łacińska, DESAFIO, demokratyzacja, innowacje społeczno-techniczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania