Skip to main content

Mapping and assessment of research portfolios

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe metody usprawniające ocenę portfolio naukowych projektów badawczych

Termin „portfolio projektów badawczych” jest coraz częściej wykorzystywany przez agencje finansujące, jednak jak dotąd nie został on precyzyjnie zdefiniowany, nie istnieją też niemal żadne wytyczne dotyczące budowania, mapowania i oceny takiego portfolio. Uczestnicy unijnej inicjatywy zdecydowali się więc zbadać zagadnienie portfolio projektów badawczych, wykorzystując do tego podejście eksploracyjne.

Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe
Społeczeństwo
Badania podstawowe

Dzięki unijnym funduszom zespół projektu MAPREPORT (Mapping and assessment of research portfolios) opracował ramy i narzędzia umożliwiające analizę portfolio badawczych. Prace rozpoczęto od analizy bibliograficznej, na podstawie której stworzono ogólne ramy koncepcyjne dla portfolio naukowych projektów badawczych. Rezultaty projektu dowodzą, że zastosowanie koncepcji portfolio projektów badawczych w zakresie poważnych problemów globalnych, takich jak zmiany klimatu czy otyłość, pozwoli uznać zróżnicowany charakter badań związanych z określonymi wyzwaniami społecznymi bez względu na poziom niepewności i niejednoznaczności wyników. Portfolio to pomoże również zdefiniować powiązania między różnymi opcjami badawczymi a oczekiwanymi korzyściami dla społeczeństwa oraz przyjąć holistyczne podejście, w ramach którego portfolio analizowane jest jako funkcjonalna całość a nie jako suma poszczególnych części. Zespół MAPREPORT przeprowadził trzy studia przypadku z użyciem portfolio projektów badawczych dotyczących ptasiej grypy, otyłości i ryżu. W przypadku ptasiej grypy priorytet poszczególnych opcji portfolio jest określany przez różne instytucje, takie jak laboratoria publiczne, uniwersytety czy firmy farmaceutyczne. Światowe badania nad otyłością to przede wszystkim badania biologiczne i medyczne; można zauważyć, że zdecydowanie mniej uwagi poświęca się zdrowiu publicznemu i badaniom psychologicznym oraz społecznym w tym temacie. Badania nad ryżem tylko częściowo można wytłumaczyć potrzebami społecznymi. W większości krajów, w których ryż stanowi podstawowy towar i ważne źródło pożywienia, nie są prowadzone badania nad ryżem jako żywnością. Partnerzy projektu opracowali specjalne metody pozwalające oszacować wartość badawczą danego projektu z użyciem większego zakresu kryteriów niż pozwalają na to tradycyjne narzędzia bibliometryczne, które coraz częściej są uznawane za niewystarczające do oceny większości badań. W tym celu zespół przeprowadził szereg wywiadów z zainteresowanymi stronami. Dzięki projektowi MAPREPORT agencje finansujące oraz duże publiczne instytucje badawcze będą mogły w przyszłości lepiej kontrolować i oceniać wspierane przez siebie badania.

Słowa kluczowe

Portfolio projektów badawczych, MAPREPORT, polityka naukowa, ptasia grypa, otyłość, ryż

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania