Skip to main content

Large-scale production of charcoal for use in coal fired power and co-generation plants

Article Category

Article available in the folowing languages:

Produkcja elektryczności w oparciu o węgiel drzewny

Celem finansowanego ze środków UE projektu było opracowanie nowych technologii przemysłowej produkcji węgla drzewnego do wykorzystania jako zrównoważone paliwo w elektrowniach węglowych.

Technologie przemysłowe

Celem projektu "Przemysłowa produkcja węgla drzewnego do zastosowania w elektrowniach węglowych i zakładach kogeneracji" (Power-Grade Charcoal) było stworzenie innowacyjnej metody wytwarzania węgla drzewnego pozwalającej na osiągnięcie lepszego współczynnika konwersji procesu karbonizacji oraz wykorzystanie efektu skali. Aby technologia była konkurencyjna wobec alternatywnych materiałów wsadowych z biomasy, dążono do uzyskania 30% niższych kosztów produkcji węgla drzewnego. Uczestnicy projektu Power-Grade Charcoal zaprojektowali duży zakład mogący produkować 10 tys. ton węgla drzewnego rocznie, podczas gdy obecnie zakłady wytwarzają zaledwie 800 ton rocznie. Projekt ten, obejmujący także biznesplan, oferuje dwie możliwości działalności dla uczestniczących małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Pierwsza z nich dotyczy zwiększenia produkcji węgla drzewnego i uzyskania stopy zwrotu rzędu 14%. W przyszłości partnerskie MŚP będą mogły sprzedawać technologię produkcji węgla drzewnego. Naukowcy określili, że w perspektywie krótko- do średnioterminowej sytuacja rynkowa nie pozwoli na produkcję konkurencyjnego cenowo węgla drzewnego dla elektrowni. Zaleca się natomiast, aby MŚP koncentrowały się na razie na tradycyjnym rynku węgla do grilla. Kontrakty negocjowane są tu dorocznie i producenci mogą przenieść wzrost kosztów, np. związanych z transportem, na nabywców, w tym sieci supermarketów. W ramach projektu opracowano kompleksowy i realistyczny plan działania w zakresie zyskownej produkcji węgla drzewnego na skalę przemysłową. Wykorzystanie węgla drzewnego jako paliwa do współspalania może pozwolić pokonać trudności związane ze stosowaniem surowej biomasy. Projekt Power-Grade Charcoal dostarczył platformy umożliwiającej badanie optymalnych metod zrównoważonej produkcji paliw dla elektrowni węglowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania