Skip to main content

Assessing Security Research: Tools and Methodologies to measure societal impact

Article Category

Article available in the folowing languages:

Najlepsze rozwiązania ochrony dzięki inteligentnym badaniom nad bezpieczeństwem

Ocena wpływu badań nad bezpieczeństwem z różnych punktów widzenia pozwoli dopilnować, aby branża ochrony dostarczała produkty i usługi odpowiadające faktycznym potrzebom społeczeństwa.

Technologie przemysłowe

Nie ulega wątpliwości, że potrzeby w zakresie ochrony stają się coraz większe na całym świecie. Ważne jest jednak dopilnowanie, aby branża ochrony tworzyła rozwiązania odpowiadające potrzebom obywateli, a kierunki badań w tej dziedzinie były podporządkowane temu wymogowi. To właśnie przyjęto za cel finansowanego ze środków UE projektu ASSERT (Assessing security research: Tools and methodologies to measure societal impact). W analizach projektu uwzględniono ważne narzędzia, takie jak ocena wpływu społecznego, konstruktywna ocena technologii i ocena wpływu na prywatność. Zajęto się etapami projektów badawczych w tej dziedzinie, zwracając uwagę na istotność uwzględniania wpływu społecznego przy określaniu kierunków prac oraz weryfikowania praktycznej przydatności wyników. Osiągnięto to poprzez warsztaty dla ekspertów poświęcone wymaganiom stawianym mechanizmom oceny wpływu w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem. Partnerzy projektu stworzyli też bazę danych ekspertów, aby wspomagać wymianę poglądów również po zakończeniu projektu, oraz udostępnili bezpośrednim badaczom materiały szkoleniowe drogą internetową. Ważnym wynikiem projektu jest opracowanie narzędzia internetowego do określania wpływu społecznego. Nowe narzędzie powinno wspomagać badaczy w ocenie prac i celów badań. Innym kluczowym rezultatem było stworzenie narzędzia ASSERT do rozwijania ocen wpływu społecznego, które stwarza zaangażowanym stronom (badaczom, pracownikom akademickim, ustawodawcom i osobom oceniającym) interaktywny kontekst umożliwiający doskonalenie ocen wpływu w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem. Wyniki projektu powinny być przydatne nie tylko dla badaczy, ale również dla osób oceniających przyszłe wnioski badawcze z dziedziny bezpieczeństwa oraz ustawodawców wdrażających wyniki programów badawczych. Uwzględnianie przy ocenie wpływu społecznego kwestii kulturowych, politycznych, środowiskowych i zdrowotnych oraz problematyki prywatności pozwoli lepiej integrować te czynniki w tworzonych w Europie rozwiązaniach bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe

Badania nad bezpieczeństwem, rozwiązania bezpieczeństwa, wpływ na społeczeństwo, ocena wpływu, ocena technologiczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania