Skip to main content

Development and demonstration of intelligent non-contact inspection technology for concentrated solar power plants

Article Category

Article available in the folowing languages:

Łatwiejsza inspekcja technologii skoncentrowanej energii słonecznej

W miarę dalszego wzrostu zapotrzebowania na energię poszukiwane są zasoby energii odnawialnej, które pozwoliłby zaspokoić popyt w Unii Europejskiej. Odpowiedzią może być skoncentrowana energia słoneczna (CSP), obiecująca metoda wytwarzania zrównoważonej energii na dużą skalę.

Zmiana klimatu i środowisko
Energia

CSP jest źródłem energii odnawialnej o największym potencjale wzrostu. Składają się na nią trzy nadające się do użytku komercyjnego technologie oparte na rynnach parabolicznych, wieżach słonecznych i liniowej soczewce Fresnela (LFR). W 2015 r. na terenie UE działało w sumie 35 elektrowni CSP różnych rozmiarów, o łącznej mocy 2,5 GW i odpowiadających za przeszło 55% światowych zdolności produkcyjnych CSP. Jednak w przypadku CSP problemem jest zbyt mała niezawodność, która w zależności od rodzaju elektrowni może dotyczyć awarii absorberów solarnych, rur układu chłodzenia, heliostatów lub centralnego odbiornika w wieży. Awaria absorberów solarnych i rur układu chłodzenia może doprowadzić do przerwania produkcji i wiązać się z kosztownymi pracami konserwacyjnymi. Celem projektu INTERSOLAR (Development and demonstration of intelligent non-contact inspection technology for concentrated solar power plants), finansowanego ze środków UE, było znaczące zmniejszenie liczby awarii związanych z rurami układu chłodzenia i absorberami w elektrowniach CSP. Obecnie inspekcja instalacji rurowych CSP jest bardzo trudna. Celem prac było zatem zminimalizowanie kosztów konserwacji naprawczej dzięki opracowaniu i wdrożeniu inteligentnej platformy inspekcji opartej na falach kierowanych i wykorzystującej bezstykowe czujniki przetwornikowe elektromagnetyczno-akustyczne (EMAT). Partnerzy projektu opracowali i przetestowali innowacyjny i inteligentny system monitorowania stanu konstrukcji do elektrowni CSP, używający czujników EMAT, który można instalować w terenie i który jest przeznaczony do długotrwałej eksploatacji. W ramach prac rozwojowych przeprowadzono modelowanie EMAT i wyprodukowano czujniki do modelowania odbiorników solarnych i izolowanych rur. Jednym z kluczowych aspektów projektu była demonstracja kompletnego systemu oraz poszczególnych komponentów w terenie, a następnie ich pomyślna komercjalizacja. Aby tego dokonać, przeprowadzono szeroko zakrojone próby w specjalnym obiekcie testowym zbudowanym przez konsorcjum. Projekt INTERSOLAR powinien wywrzeć bardzo pozytywny wpływ na branżę CSP dzięki umożliwieniu znacznego usprawnienia strategii konserwacji, a tym samym zminimalizowaniu przestojów. Oznaczać to będzie poprawę produktywności, a w efekcie zwiększenie zysków operatorów.

Słowa kluczowe

Skoncentrowana energia słoneczna, INTERSOLAR, inteligentny przetwornik elektromagnetyczno-akustyczny fal kierowanych, inteligentny system monitorowania stanu konstrukcji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania