Skip to main content

Optimal Design Tools for Ocean Energy Arrays

Article Category

Article available in the folowing languages:

Narzędzia do projektowania farm morskich pozyskujących energię z oceanów

Aczkolwiek wschodzący sektor energii morskiej prezentuje się obiecująco, nie przyciągnął jeszcze w wystarczającym stopniu uwagi prywatnych inwestorów ani nie osiągnął faktycznej konkurencyjności. Aby zrealizować te cele, branża musi skutecznie konkurować pod względem ekonomicznym z innymi rodzajami energii odnawialnej, włączając w to morską energię wiatrową, a także z energią pozyskiwaną z tradycyjnych źródeł, takich jak paliwa gazowe.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne
Energia

Projektowanie, budowa i instalacja sieci przetworników energii fal i pływów oznacza jednak konieczność stawienia czoła poważnym wyzwaniom, takim jak oddziaływania hydrodynamiczne pomiędzy poszczególnymi urządzeniami oraz ich wpływ na wydajność energetyczną, koszty i środowisko naturalne. Jeśli sektor energii morskiej ma stać się konkurencyjny pod względem kosztów, a co za tym idzie – odnieść komercyjny sukces – koniecznie jest pokonanie wspomnianych przeszkód. Wątpliwości budzi też wybór optymalnej konfiguracji morskiej sieci elektrycznej oraz opracowanie modeli konstrukcji cumowniczych i fundamentów. Nierozstrzygniętą dotąd kwestią pozostają również rozwiązania logistyczne dla procesu produkcji, montażu i instalacji urządzeń w obrębie farm morskich. Naukowcy uczestniczący w finansowanej z funduszy unijnych inicjatywie DTOCEAN (Optimal design tools for ocean energy arrays), której celem było przyspieszenie procesu komercjalizacji rozwiązań do produkcji energii elektrycznej z energii oceanów na skalę przemysłową, postanowili stawić czoła wszystkim tym problemom. W realizację projektu zaangażowało się 18 organizacji partnerskich z 11 państw, stawiając sobie za cel opracowanie narzędzi komputerowych z myślą o optymalizacji procesu projektowania sieci pierwszej generacji przetworników energii fal i pływów. Zaprojektowano narzędzia dla zróżnicowanego grona stron zainteresowanych pozyskiwaniem energii morskiej, takich jak producenci urządzeń, deweloperzy farm, naukowcy, inwestorzy i organy rządowe. Stworzone rozwiązania wykorzystano do optymalizacji kluczowych wskaźników, w tym uśrednionych kosztów energii, niezawodności i wpływu na środowisko naturalne, a także w celu porównania i zestawienia ze sobą szeregu propozycji dotyczących budowy urządzeń pozyskujących energię z oceanów. Zestaw narzędzi przygotowany przez zespół inicjatywy DTOCEAN jest już w pełni gotowy do użytku i czeka na pierwsze pokolenie deweloperów farm morskich. Do korzyści płynących z jego stosowania można zaliczyć zacieśnioną współpracę pomiędzy interesariuszami, która pozwoli osiągnąć międzysektorowe porozumienie w zakresie hierarchii priorytetów. Projekt przyspieszy również rozwój i instalację dużych, komercyjnych farm morskich, a także wniesie znaczny wkład w badania nad energią oceanów. Wyniki inicjatywy DTOCEAN niniejszym pomogą zagwarantować, że decyzje podejmowane na każdym etapie projektu uwzględnią kwestie ochrony środowiska dzięki przeznaczonemu dla sektora energii morskiej zestawowi narzędzi do projektowania na licencji open source.

Słowa kluczowe

Narzędzia do projektowania, energia morska, energia fal i pływów, przetworniki energii, DTOCEAN

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania